Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 14.06.2024, 01:31

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI

Poistenie zodpovednosti za škodu cez Rámcovú poistnú zmluvu SKSI

Vážení členovia komory,

komore aj v ďalšom poistnom období od 1.4.2019 do 31.3.2020 pre svojich členov zabezpečila výhodné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu cez Rámcovú poistnú zmluvu SKSI uzatvorenú so spoločnosťou Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Poistným maklérom komory aj v tomto poistnom období naďalej ostáva spol. Respect Slovakia s.r.o., ktorá sa osvedčila svojím profesionálnym prístupom k členom v minulom období. Každému členovi poistný maklér poslal už 13. marca 2019 informačný mail s možnosťou online prihlásenia sa do poistenia na obdobie 2019/2020.

Dobrou správou je, že aj pre nasledujúce poistné obdobie sa nám podarilo pre členov, ktorí chcú využiť poistenie cez komoru, udržať a nemeniť výšku poistného a za rovnakých dohodnutých výhod, napr. rozšírenie územnej platnosti pre Švajčiarsko, Nórsko, Lichtenštajnsko; udržiavacie poistenie môžu využiť aj autorizovaní inžinieri, ktorí aktívne vykonávajú povolanie, ale zmenili formu výkonu povolania zo "slobodného (SZČO)" na zodpovednosť PO; poistenie sa vzťahuje aj na projektovanie jednoduchých stavieb; a poistné plnenie bude vyplatené do výšky poistnej sumy dojednanej v čase projektovania za dodržania ostatných zmluvných podmienok.

Verím, že aj v tomto poistnom období Vás osloví naša výhodná ponuka a budete spokojní s kvalitou poskytovaných služieb zo strany poistného makléra.

Prajem Vám všetkým úspešnú prácu bez poistných udalostí.

Vladimír Benko
predseda SKSI


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O POISTENÍ PRE ČLENOV SKSI

Rámcovú poistnú zmluvu SKSI môžu využiť členovia SKSI (FO alebo PO), ktorí uhradili členský príspevok SKSI na rok 2019 pre tieto druhy poistenia:

  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera pre autorizovaných inžinierov v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. (SZČO)
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone odborných činností pre stavbyvedúcich a osoby vykonávajúce stavebný dozor - členov SKSI     
  • poistenie zodpovednosti  za škodu spôsobenú vydávaním certifikátov o energetickej hospodárnosti budov (EHB), znaleckej činnosti a činnosti cestného  audítora - členov SKSI
  • poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania autorizovaného stavebného inžiniera, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, EHB, znaleckej činnosti a činnosti cestného audítora - členov SKSI
  • zvýhodnené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania autorizovaného stavebného inžiniera, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, ktorý poberá starobný dôchodok a zároveň má viac ako 65 rokov, alebo poberá invalidný dôchodok, alebo je na materskej dovolenke - členov SKSI 
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera pre právnické osoby (PO) s obmedzeným počtom zamestnancov
  • udržiavacie poistenie pre tých, ktorí už nevykonávajú povolanie autorizovaného stavebného inžiniera, SV a SD, ale ostali dobrovoľnými členmi SKSI
  • udržiavacie poistenie pre tých, ktorí ukončili výkon povolania ako SZČO ( slobodné povolanie) a vykonávajú ho len na zodpovednosť právnickej osoby
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera pre právnické osoby (PO) s obmedzeným počtom zamestnancov
  • poistenie právnej ochrany


Povinnosť autorizovaných inžinierov mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu podľa zákona č. 138/1992 Zb.

UPOZORNENIE!
Každý autorizovaný inžinier, ktorý poskytuje služby v slobodnom povolaní (vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť) alebo na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ, je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb., a to aj v prípade, ak osoba, na ktorej zodpovednosť činnosť v zmysle zákona vykonáva, má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu.
Zákon v § 14a) ods. 1 ustanovuje, že: „Na architektov a inžinierov, ktorí vykonávajú povolanie ako zamestnanci, sa vzťahujú ustanovenia § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 až 4, § 13 a 14.“, tzn. vrátane povinnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu. Na základe uvedeného ustanovenia možno teda konštatovať, že aj v prípade, ak je autorizovaný inžinier zamestnancom iného poisteného autorizovaného inžiniera alebo právnickej osoby s uzavretým poistením zodpovednosti za škodu, má ako zamestnanec povinnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu.

Autorizovaný inžinier môže využiť poistenie cez Rámcovú zmluvu SKSI alebo sa poistí individuálne v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni, ktorá poskytuje profesijné poistenie.

Právnické osoby - podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb. nemajú povinnosť uzatvárať poistenie zodpovednosti za škodu, ak však PO poskytujú svoje služby prostredníctvom svojich zamestnancov, autorizovaných inžinierov, je veľmi dôležité, aby takéto poistenie uzatvorili. Inak v prípade vzniku škody nedôjde k poistenému plneniu pre PO zo strany poisťovne (t.zn. škoda nebude vyplatená).  Môžu využiť poistenie cez rámcovú zmluvu komory len ak sú dobrovoľnými členmi komory ako právnické osoby. O postupe prihlásenia sa za dobrovoľného člena komory ako PO sa informujte v príslušnej regionálnej kancelárii podľa sídla spoločnosti.         

PODMIENKOU ZARADENIA DO POISTENIA je aktívne členstvo v SKSI (FO a/alebo PO) a úhrada základného členského príspevku na rok 2019: Členské príspevky členov SKSI na rok 2019

Všetky informácie o výhodnom POISTENÍ cez KOMORU nájdete v členskej zóne našej webovej stránky. (pozn. v prípade, že nemáte k dispozícii svoje heslo na prístup do členskej zóny, môžete si ho vyžiadať mailom na adrese: sksi@sksi.sk)

Výhody Rámcovej zmluvy a MANUÁL pre dojednanie poistenia
na poistné obdobie od 1. apríla 2019 do 31. marca 2020

Prihlásiť sa do poistenia môžete aj cez: http://sksi.respect-slovakia.sk na základe čoho sa nášmu poistnému maklérovi vygeneruje informácia o Vašom vstupe a bude Vás kontaktovať alebo kontaktujte priamo poistného makléra: poisteniesksi@respect-slovakia.sk  

POISTNÝ MAKLÉR SKSI 
na poistné obdobie 2019/2020
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa poistenia sa môžete obrátiť priamo na maklérsku spoločnosť - manažéra poistenia:
Ing. Peter Rusnák
Respect Slovakia s. r. o.
Mobil: 0915 630 619
e-mail: poisteniesksi@respect-slovakia.sk
www.respect-slovakia.sk


Pri INDIVIDUÁLNOM poistení zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom svojej činnosti a činnosti zamestnancov, t.zn. mimo rámcovej
zmluvy SKSI, si dovoľujeme požiadať autorizovaných inžinierov o písomné oznámenie komore splnenie povinnosti uzavretia profesijného poistenia podľa § 12 zákona 138/1992 Zb. formou zaslania kópie poistného certifitátu alebo informácie s nasledovnými údajmi:
-
názov poisťovne
- číslo poistnej zmluvy
- poistné obdobie
- poistné plnenie
- územná platnosť

Oznámenie o individuálnom poistení prosíme pošlite e-mailom na príslušné regionálne kancelárie SKSI alebo na Úrad SKSI: sksi@sksi.sk

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY členov SKSI k profesijnému poisteniu cez Rámcovú zmluvu SKSI

Poistenie cez Rámcovú poistnú zmluvu SKSI - na ďalšie poistné obdobie 2019/2020

informačný mail o poistení od 13. marca vo Vašich e-mailových schránkachPoistenie zodpovednosti za škodu cez Rámcovú poistnú zmluvu SKSI 2018/2019

aktuálne poistné obdobie 2018/2019

Print | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';