Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Sobota, 09.12.2023, 08:32

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Poistenie zodpovednosti za škodu cez Rámcovú poistnú zmluvu SKSI

Povinnosť autorizovaných inžinierov mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu podľa zákona č. 138/1992 Zb. o poistení


§ 12   Poistenie zodpovednosti za škodu

(1) Architekti a inžinieri zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobili v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti. Zodpovedajú aj za škodu, ktorú spôsobili osoby, ktoré konali v ich mene ako ich zamestnanci alebo zástupcovia na základe plnomocenstva.

(2) Architekt a inžinier uzavrie do desať dní po zápise do zoznamu autorizovaných architektov alebo do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov (ďalej len "zoznam") zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu,(*) ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom jeho činnosti a činnosti jeho zamestnancov. Uzavretie zmluvy oznámi komore.

(3) Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu v prospech svojich členov zapísaných v zozname vedenom komorou. Člen je povinný platiť poistné podľa hromadnej poistnej zmluvy komore, inak jeho povinnosť podľa odseku 2 naďalej trvá.

(4) Poistenie podľa odseku 2 trvá po celý čas výkonu činnosti a zamestnávania zamestnancov.
------------------------------------------------------------------
(*) § 789 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrint | Top

 
Copyright 2023 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';