Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Sobota, 20.07.2024, 06:41

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI

O KOMORE

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV (SKSI)

KTO SME: 

 • sme samosprávnou stavovskou organizáciou, združujúcou vyše 5100 autorizovaných stavebných inžinierov a 800 dobrovoľných členov (fyzické a právnické osoby)
 • dbáme o kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, a zároveň sa podieľame na ochrane verejných záujmov v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti
 • podporujeme práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbáme o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi a vnútornými predpismi
 • sme členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE
 • Komora bola obnovená dňa 28. februára 1992 Zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Je pokračovateľkou Inžinierskej komory zriadenej zákonom v roku 1913 a zrušenej 11. júla 1951, kedy boli zrušené aj oprávnenia civilných technikov

ČO ROBÍME:

 • organizujeme a vykonávame autorizačné skúšky, skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor a pre energetickú certifikáciu a vydávame oprávnenia na autorizáciu a odbornú spôsobilosť
 • vedieme Zoznam autorizovaných inžinierov, Register hosťujúcich osôb a Evidenciu odborne spôsobilých osôb na výkon činností stavbyvedúci a stavebný dozor a energetickú certifikáciu
 • uznávame odborné kvalifikácie pre povolanie stavebný inžinier a vyjadrujeme sa k uznávaniu odborných kvalifikácií pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor a pre energetickú certifikáciu
 • organizujeme odborné podujatia pre autorizovaných stavebných inžinierov v rámci ich celoživotného vzdelávania a pre odborníkov v oblasti stavebníctva, ako aj prípravné semináre ku skúškam
 • vykonávame  osvetovú, informačnú a poradenskú činnosť vydávaním odborných publikácií, odborného časopisu Projekt-Stavba a Inžinierskych informácií, ako aj publikácií propagujúcich profesiu inžiniera v stavebníctve

Autorizovaný stavebný inžinier:

 • je zodpovedný za odborné činnosti súvisiace s projektovaním, realizáciou a užívaním budov a inžinierskych stavieb – mostov, ciest, železníc, tunelov, vodohospodárskych stavieb, technického,  technologického a energetického vybavenia stavieb
 • poskytuje komplexné architektonické a inžinierske služby v oblasti vykonávania predprojektovej a komplexnej projektovej činnosti, architektonických návrhov, spracovania územnoplánovacích podkladov a dokumentácie, projektového manažmentu, poskytovania technického a ekonomického poradenstva, vykonávania autorského dohľadu a vyhotovovania odborných posudkov
 • je oprávnený poskytovať svoje služby na celom území Slovenskej republiky a Európskej únie v zmysle právnych predpisov EÚ. Výkon povolania na Slovensku upravuje zákon č. 138/1992 v znení neskorších predpisov a príslušné zákony SR a stavovské predpisy
 • vykonáva svoje povolanie v nasledujúcich kategóriách:
  • Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo v oblasti budov a inžinierskych stavieb
  • Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
  • Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
  • Inžinier pre statiku stavieb
  • Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie staviebPrint | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';