Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 26.05.2024, 23:26

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > O KOMORE

Z histórie komory

V roku 1913 sa v spolupráci s inými spolkovými organizáciami civilných inžinierov vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku podarilo presadiť zákon o inžinierskych komorách ako verejnoprávnych technických organizáciách s povinným členstvom pre všetkých civilných technikov a autorizovaných banských inžinierov.
 
Po vzniku samostatnej Československej republiky dňa 28. októbra 1918 bola najskôr nariadením vlády číslo 52 zo dňa 24. januára 1920 predĺžená platnosť vykonávacích nariadení k zákonu o inžinierskych komorách z roku 1913. V tom istom roku bol nariadením vlády číslo 185 vydaný Zákon zo dňa 13. marca 1920, ktorým sa zriaďuje inžinierska komora pre Československú republiku. Členmi inžinierskej komory mohli byť len vysokoškolsky vzdelaní inžinieri, ktorí spĺňali komorou určené podmienky predchádzajúceho praktického zamestnania. Absolvovaním autorizačnej skúšky nadobudli oprávnenie úradne autorizovaného civilného technika (civilného inžiniera, civilného geometra alebo autorizovaného banského inžiniera) . Tieto autorizované osoby boli orgánmi republiky, mali svoju vymedzenú pôsobnosť a funkciu. Prvoradou povinnosťou Inžinierskej komory bola ochrana úrovne inžinierskej práce. Celkový počet autorizovaných stavebných inžinierov na Slovensku bol 88. Činnosť Inžinierskej komory bola mnohostranná. Za pozornosť stoja jej aktivity v oblasti honorovania inžinierskej práce. Inžinierska komora, po schválení Ministerstvom techniky a Najvyšším cenovým úradom, vydávala sadzobníky na inžinierske práce. Posledný Sadzobník inžinierskej komory bol vydaný v roku 1944 po schválení Najvyšším úradom pre zásobovanie a po dohode s Ministerstvom dopravy a verejných prác. Publikačná činnosť, okrem sadzobníka za projektové a stavebné práce, bola sústredená na vydávanie mesačníka Správy inžinierskej komory a na praktické brožúry.
 
Po februárovom prevrate v roku 1951 boli zákonom číslo 61 zo dňa 11. júla 1951 zrušené oprávnenia civilných technikov a Inžinierskej komory. Slovenská komora stavebných inžinierov bola obnovená po 41 rokoch zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. zo dňa 28. februára 1992.Print | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';