Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 26.05.2024, 23:20

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Poistenie zodpovednosti za škodu cez Rámcovú poistnú zmluvu SKSI

Poistenie cez Rámcovú poistnú zmluvu SKSI 2017

Vážení členovia komory,

aj v tomto roku Vám ponúkame v rámci výhod Vášho členstva - poistenie zodpovednosti za škodu cez rámcovú poistnú zmluvu SKSI na poistné obdobie od 1.4.2017 do 31.3.2018 uzatvorenú so spoločnosťou Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania členov SKSI.

Pre ďalšie poistné obdobie ostáva poisťovacím maklérom komory spoločnosť Respect Slovakia s.r.o., ktorá už rozposlala všetkým členom komory dňa 6.3.2017 informačný mail s možnosťou online prihlásenia sa do poistenia na obdobie 2017/2018.
Aj pre nasledujúce poistné obdobie sa podarilo zachovať nezmenené poistné sadzby oproti dnešným sadzbám. Výhodou pre konateľov alebo spoločníkov právnickej osoby, ktorí svoju činnosť vykonávajú výlučne v mene právnickej osoby, že v tomto roku budú do poistenia zaradení bezplatne. Táto možnosť platí len pre tie právnické osoby, ktoré sú dobrovoľným členom SKSI ako PO a využili poistenie cez Rámcovú zmluvu.

Verím, že aj v tomto poistnom období Vás zaujme naša výhodná ponuka a budete spokojní s kvalitou poskytovaných služieb zo strany poistného makléra.

Prajem Vám všetkým úspešnú prácu bez poistných udalostí.

Vladimír Benko
predseda SKSIPovinnosť autorizovaných inžinierov mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu podľa zákona č. 138/1992 Zb. o poistení
Každý autorizovaný inžinier, ktorý poskytuje služby v slobodnom povolaní (vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť) alebo na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ, je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb., a to aj v prípade, ak osoba, na ktorej zodpovednosť činnosť v zmysle zákona vykonáva, má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu.
Konatelia alebo spoločníci právnickej osoby, ktorí svoju činnosť vykonávajú výlučne v mene právnickej osoby, budú do poistenia zaradení bezplatne. Táto možnosť platí len pre tie právnické osoby, ktoré sú dobrovoľným členom SKSI ako PO a využili poistenie cez Rámcovú zmluvu.
Aj v prípade, ak je autorizovaný inžinier zamestnancom iného poisteného autorizovaného inžiniera alebo právnickej osoby s uzavretým poistením zodpovednosti za škodu, má ako zamestnanec povinnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu.

Autorizovaný inžinier môže využiť poistenie cez Rámcovú zmluvu SKSI alebo sa poistí individuálne v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni, ktorá poskytuje profesijné poistenie.

Právnické osoby
môžu využiť poistenie cez rámcovú zmluvu komory len ak sú dobrovoľnými členmi komory ako právnické osoby (konateľ alebo spoločník PO - DČ-PO, ktorý svoju činnosť vykonáva výlučne v mene PO, bude do poistenia zaradení bezplatne)
O postupe prihlásenia sa za dobrovoľného členona komory ako PO sa informujte v príslušnej regionálnej kancelárii podľa sídla spoločnosti.

PODMIENKOU zaradenia do poistenia je aktívne členstvo v SKSI (FO a/alebo PO) a úhrada základného členského príspevku na rok 2017: Členské príspevky členov SKSI na rok 2017

Všetky informácie o výhodnosti poistenia cez Rámcovú zmluvu nájdete v členskej zóne našej webovej stránky. (pozn. v prípade, že nemáte k dispozícii svoje heslo na prístup do členskej zóny, môžete si ho vyžiadať mailom na adrese: sun@sksi.sk)

PRIHLÁSIŤ sa do poistenia je možné online cez formulár v informačom e-maile, ktorý bol zaslaný všetkým členom SKSI - FO (autorizovaným inžinierom aj dobrovoľným členom-FO) ako aj právnickým osobám (dobrovoľným členom-PO) dňa 6. marca 2017 naším poisťovacím maklérom spoločnosťou Respect Slovakia s.r.o. na Vašu komorovú mailovú adresu (XXXX@clen.sksi.sk) ako aj Vašu kontaktnú mailovú adresu, v prípade, že ste si ju nahlásili komore.
Prihlásiť sa môžete aj cez: http://sksi.respect-slovakia.sk na základe čoho sa nášmu poistnému maklérovi vygeneruje informácia o Vašom vstupe a bude Vás kontaktovať alebo kontaktujte priamo poistného makléra: poisteniesksi@respect-slovakia.sk  

Respect Slovakia s.r.o. je poisťovacím maklérom na poistné obdobie 2017/2018

V prípade Vašich otázok týkajúcich sa poistenia cez SKSI sa môžete obrátiť priamo na maklérsku spoločnosť - manažéra poistenia:
Ing. Peter Rusnák
Respect Slovakia s. r. o.
Mobil: 0915 630 619
e-mail: poisteniesksi@respect-slovakia.sk

OZNÁMENIE POISTENIA Komore
Pri POISTENÍ uzavretom cez Rámcovú poistnú zmluvu komory nie je nutné oznamovať nám dohodnuté poistenie, keďže oznamovaciu povinnosť sme zabezpečili automaticky prostredníctvom poistného makléra.  

Pri
INDIVIDUÁLNOM poistení zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom svojej činnosti a činnosti zamestnancov, t.zn. mimo rámcovej
zmluvy SKSI, si dovoľujeme požiadať autorizovaných inžinierov o písomné oznámenie komore splnenie povinnosti uzavretia profesijného poistenia podľa § 12 zákona 138/1992 Zb. formou zaslania kópie poistného certifitátu alebo informácie s nasledovnými údajmi:
-
názov poisťovne
- číslo poistnej zmluvy
- poistné obdobie
- poistné plnenie
- spoluúčasť
- územná platnosť

Oznámenie o individuálnom poistení prosíme pošlite e-mailom na príslušné regionálne kancelárie SKSI.

Zároveň odporúčame všetkým autorizovaných inžinierom, ktorí majú zákonnú povinnosť poistiť sa za škody spôsobené výkonom povolania a majú záujem uzavrieť profesijné poistenie mimo komorovej rámcovej zmluvy, aby si vo vlastnom záujme preverili, že nie sú v ich poistných podmienkach značné odlišnosti (napr. poistné krytie), ktoré by ich mohli byť v ich neprospech v porovnaní napr. s podmienkami dohodnutými v rámcovej poistnej zmluve SKSI.Print | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';