Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Utorok, 24.05.2022, 13:18

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Regionálne kancelárie Komory > REGIONÁLNE ZDRUŽENIE SKSI ŽILINA

Zápisnica zo schôdze výboru RZ SKSI Žilina

 

Zápisnica

zo zasadnutia Výboru regionálneho združenia SKSI Žilina,

konaného dňa 14. mája 2015 v Žiline

 

 

Prítomní:

Ing. Boris Vrábel, PhD.– predseda Výboru RZ Žilina, Ing. Richard Gáborík, prof. Ing. Ján Čelko, Phd., Ing. Dobosz, Ing. Oľga Štroncerová, Ing. Ivana Šubjaková, Ing. Štefan Binó

 

Ospravedlnení:

Ing. Dušan Mišík, Doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová

 

Program:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu, voľba zapisovateľa a overovateľa
 2. Informácie z posledného rokovania Predstavenstva SKSI, konaného 10.04.2015 v Žiline
 3. Informácie zo schôdze vlastníkov v Polyfunkčnom komplexe EUROPALACE, konanej 30.04.2015
 4. Videokonferencie a ich personálne zabezpečenie
 5. Návrh na schválenie doc. Dr. Ing. Zgútovej a Ing. Pavla Komáreka za predsedov skúšobných senátov na skúšky SV, SD
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Záver

 

 

Bod 1

Otvorenie, schválenie programu, voľba zapisovateľa a overovateľa

 

Rokovanie výboru RZ otvoril o 13.00 h  predseda regiónu Ing. Boris Vrábel, PhD. a privítal prítomných. Zároveň oboznámil výbor s programom schôdze a navrhol za zapisovateľku Ing. Ľubicu Pokornú a za overovateľku Ing. Ivanu Šubjakovú.

 

Uznesenie k bodu 1:

Výbor RZ schvaľuje program zasadnutia výboru a schvaľuje za zapisovateľku Ing. Pokornú a za overovateľku Ing. Šubjakovu.

Hlasovanie:      Za: 7                Proti: 0             Zdržal sa: 0

 

Bod 2

Informácie z posledného rokovania Predstavenstva SKSI, konaného 10.04.2015 v Žiline

 

Informáciu zo zasadnutia predstavenstva podal prítomným predseda regiónu a člen predstavenstva Ing. Boris Vrábel, PhD. Zdôraznil najmä tieto body:

-          Pripravovaný stavebný zákon predložilo Ministerstvo dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja SR na prerokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR. Nie je predpoklad, že dôjde ku schváleniu v najbližšom čase.

-          Novela zákona 138/1992 zatiaľ ostáva nezmenená

-          Poistenie zodpovednosti za škodu cez skupinovú poistku SKSI na poistné obdobie od 01.04.2015 do 31.03.2016 na základe zmluvy so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. aj v tomto roku sprostredkuje maklérska spoločnosť Renomia s.r.o.., ktorá zaslala členom komory informácie o možnosti a podmienkach poistenia až ku koncu poistného obdobia a rovnako s oneskorením zasiela potvrdenia o úhrade, čo zbytočne komplikuje situáciu. Členovia predstavenstva odporučili v ďalšom poisťovacom období začať skôr rokovanie s maklérom a poisťovňou na uzavretie rámcovej zmluvy pre ďalšie poisťovacie obdobie.

 

Uznesenie k bodu 2:

Výbor RZ podporuje návrh Ing. Vrábla, aby maklérska spoločnosť Renomia s.r.o. informovala o ponuke a možnosti poistenia už v januári, aby mali členovia dostatočný časový priestor na rozmyslenie a úhradu poistného.

Hlasovanie:      Za: 7                Proti:0              Zdržal sa: 0

 

Bod 3

Informácie zo schôdze vlastníkov v Polyfunkčnom komplexe EUROPALACE, konanej 30.04.2015

 

Informáciu podala Ing. Šubjaková, ktorá sa schôdze zúčastnila. Schôdzu zvolala MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.. Zástupkyňa konkurzného správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Mgr. Zold a teda zástupkyňa vlastníka SSIM-OC, a.s. informovala vlastníkov o priebehu konkurzu. Doposiaľ prebehli štyri kolá ponukového konania na speňaženie polyfunkčného komplexu EUROPALACE, z toho posledné bolo ukončené dňa 26.03.2013. Žiadna z ponúk nedosahovala sumu, ktorú by bol zabezpečený veriteľ – Sberbank Slovensko, a.s.. ochotný schváliť. Niektorí vlastníci navrhli, aby namiesto predaja komplexu ako celku pristúpil konkurzný správca k dražbám jednotlivých bytov, čo však nie je možné nakoľko k tomu musí dať pokyn zabezpečený veriteľ. Správca ďalej uviedol, že v prípade, ak mu do dvoch mesiacov nebude doručené stanovisko od zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s. ohľadom ďalšieho postupu pri speňažovaní podniku úpadcu SSIM-OC, a.s., zváži podanie návrhu na súd, aby súd stanovil správcovi ako má postupovať pri speňažovaní majetku úpadcu.

Vlastníci boli oboznámení aj s výsledkom opakovanej protipožiarnej kontroly komplexu, kedy bolo zistených množstvo závad a nefunkčných protipožiarných zariadení. Zápisnica z protipožiarnej kontroly uvádza 61 nedostatkov, ktoré je potrebné odstrániť do 30.06.2015. Podľa zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z. môže za nájdené nedostatky uložiť OR HaZZ pokutu správcovi domu aj vlastníkov, môže tiež nariadiť uzatvorenie celého komplexu. Hrubé nacenenie opráv a dokončenia protipožiarnych zariadení je cca 300.000€. Prítomní vlastníci sa rozhodli hlasovať o jednorazovom vklade určenom koeficientom 11,25€/m2. Za návrh hlasovali vlastníci – 28 hlasov, proti návrhu nehlasoval nikto, hlasovania sa zdržal zástupca vlastníka SSIM-OC, a.s. disponujúci 441 hlasmi. Návrh na jednorázový vklad do FPÚaO nebol schválený.

Správca polyfunkčného komplexu, spoločnosť MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. sa rozhodla vypovedať zmluvu o výkone správy.

 

Uznesenie k bodu 3:

Výbor RZ podporuje návrh predsedu Ing. Vrábla, aby všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov polyfunkčného komplexu EUROPALACE zastupoval ako právny zástupca Mgr. Branislav Samec. Náklady na odmenu za právne služby budú znášať spoločne všetci vlastníci.

Hlasovanie:      Za: 7                Proti: 0             Zdržal sa: 0

 

 

 

 

Bod 4

Videokonferencie a ich personálne zabezpečenie

 

Počas pracovnej doby zabezpečuje videokonferencie Ing. Pokorná, mimo pracovnej doby zabezpečí videokonferenciu predseda sekcie, ktorej sa prednáška týka. Ak je pracovne zaneprázdnený, zastúpi ho niektorý z členom výboru. Pozvánky, prihlášky a občerstvenie zabezpečuje organizačná pracovníčka Ing. Pokorná.

Ing. Vrábel navrhol, aby sa konanie videokonferencie podmienilo účasťou min 5 záujemcov.

 

Uznesenie k bodu 4:

Výbor RZ podporuje návrh Ing. Vrábla, aby sa videokonferencia konala pri min počte 5 záujemcov.

Hlasovanie:      Za: 6                Proti: 1             Zdržal sa: 0

 

 

Bod 5

Návrh na schválenie doc. Dr. Ing. Zgútovej a Ing. Pavla Komáreka za predsedov skúšobných senátov na skúšky SV, SD

 

Predseda výboru Ing. Vrábel navrhol na hlasovať za schválenie doc. Ing. Zgútovej a Ing. Komáreka za predsedov skúšobných senátov na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV, SD.

 

Uznesenie k bodu 5:

Výbor RZ podporuje návrh Ing. Vrábla a odporúča, aby doc. Ing. Zgútová a Ing. Komárek boli navrhnutí za predsedov skúšobných senátov na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV, SD.

Hlasovanie:      Za: 7                proti:0               Zdržal sa: 0

 

 

Bod 6

Rôzne

 

Ing. Binó spomenul problematiku ohľadne prístupu ku katastrálnym mapám a údajom z katastra, navrhol možnosť prístupu cez SKSI. Ing. Vrábel túto tému prednesie na najbližšej schôdzi predstavenstva SKSI.

 

 

Bod 7

Diskusia

 

Prebehla ešte neformálna diskusia medzi prítomnými členmi výboru.

 

 

Bod 9

Záver

 

Predseda regiónu Ing. Vrábel ukončil rokovanie o 15.00 h a poďakoval členom výboru za účasť.

 

 

 

 

 

 

Uznesenie:

 

 • Výbor RZ podporuje návrh Ing. Vrábla, aby maklérska spoločnosť Renomia s.r.o. informovala o ponuke a možnosti poistenia už v januári, aby mali členovia dostatočný časový priestor na rozmyslenie a úhradu poistného
 • Výbor RZ podporuje návrh predsedu Ing. Vrábla, aby všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov polyfunkčného komplexu EUROPALACE zastupoval ako právny zástupca Mgr. Branislav Samec. Náklady na odmenu za právne služby budú znášať spoločne všetci vlastníci.
 • Výbor RZ podporuje návrh Ing. Vrábla, aby sa videokonferencia konala pri min počte 5 záujemcov.
 • Výbor RZ podporuje návrh Ing. Vrábla a odporúča, aby doc. Ing. Zgútová a Ing. Komárek boli navrhnutí za predsedov skúšobných senátov na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV, SD.

 

 

 

 

 

                                                                                .............................................

                                                                                   Ing. Boris Vrábel, CSc.

                                                                                 Predseda RZ SKSI Žilina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Ľubica Pokorná

 

So zápisom súhlasí: Ing. Ivana ŠubjakováPrint | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';