Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Sobota, 09.12.2023, 08:46

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Regionálne kancelárie Komory > Regionálna kancelária SKSI TRNAVA

Informácia z 5. zasadnutia Výboru RZ SKSI Trnava

Informácia z 5. zasadnutia Výboru RZ SKSI Trnava

 

 

Dňa 28. novembra  2012 sa v Trnave uskutočnilo 5. zasadnutie Výboru Regionálneho združenia SKSI Trnava v prebiehajúcom volebnom období 2012-2014.

Zasadnutia sa zúčastnilo 13 riadnych členov Výboru RZ SKSI Trnava a dvaja hostia - zástupcovia Inžinierskej komory BOMEK z Miškovca p. Holló a p. Zergi.   

 

Program 5. zasadnutia Výboru RZ:

 

1.   Kontrola uznesení

2.   Pripomenutie 20.výročia ustanovujúceho VZ SKSI (28.11.1992 v Bratislave)

3.   Informácia o zasadnutí Predstavenstva SKSI

4.   Informácia o uskutočnených odborných podujatiach v rámci RZ

5.   Vyhodnotenie Pamätného dňa J. Feketeházyho

6.   Prehľad hospodárenia RZ za obdobie do novembra 2012

7.   Prehľad o stave členskej základne RZ  (členské príspevky, ...)

8.   Informácia o činnosti miestnych zástupcov

9.   Rôzne - diskusia

10. Uznesenie

 

K jednotlivým bodom rokovania:

 

 - p. Holló Csaba, predseda Inžinierskej komory BOMEK z Miškovca, pozdravil členov Výboru, vyzdvihol dobrú spoluprácu našich komôr a pozitívne vyhodnotil spoločné podujatie k výročiu J. Feketeházyho

 

- Ing. Lužica informoval o úspešnom priebehu spomienkového stretnutia „Pamätný deň Jána Feketeházyho“, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.11.2012 v Šali a Komárne a zúčastnilo sa ho 35 zástupcov RZ. Organizačne podujatie za RZ zabezpečovali Ing. Lužica, Ing. Kyseľ, Ing. Petráš a Mgr. Valentovičová. Ohlasy účastníkov tlmočené Ing. Cmarkovou a Ing. Rybárom boli veľmi pozitívne. Na základe dohody s Miškovskou komorou bolo dodaných celkom 150 publikácii o J. Feketeházym, ktoré sú k dispozícii na RZ a budú podľa rozhodnutia predsedu prof. Benka dané aj na ostatné RZ.

Po slávnostnom podujatí bolo v Komárne uskutočnené pracovné stretnutie editorov 2. dielu publikácie Inžinierske stavby V4 za účasti editorov zo zahraničia p. Zídka, p. Rawického a p. Holló.

 

- Výbor RZ si pripomenul významné jubileum - 20 rokov od uskutočnenia prvého, ustanovujúceho Valného zhromaždenia SKSI v Bratislave dňa 28.11.1992 materiálom, v ktorom je faktograficky popísaný postup prípravy obnovenia komory, prijatia zákona č.138 a samotné VZ, na ktorom za účasti 542 členov boli zvolené orgány Komory. Výbor RZ považuje túto udalosť za významnú v procese formovania činnosti Inžinierskej komory a pestovanie historickej pamäte inžinierov za potrebné a užitočné. Výbor prijal návrh na pripomínanie si významných udalostí, ktoré vplývali na rozvoj a pozitívnu činnosť Komory, ako napríklad odborné udalosti v roku 2002, v ktorom boli prijaté viaceré významné dokumenty s podstatným vplyvom na dlhodobé pôsobenie autorizovaných inžinierov.

- z prehľadu uskutočnených a pripravovaných odborných podujatí v rámci RZ v období II. polroka 2012 vyplynulo, že bolo uskutočnených celkom 14 podujatí

 

- Ing. Lužica pripomenul, že na vyhodnotení „Stavba roka“ boli za významné odborné činnosti ocenení aj členovia RZ Ing. Bojda, Ing. Kubiš a Ing. Lešinský.

 

- na návrh Ing. Kyseľa Výbor RZ schválil prípravu  spomienkového podujatia pri príležitosti 100 rokov od narodenia prof. Ing. arch. Štefana Lukačoviča (nar. 11.02.1913, zomrel v roku 2001), ktorý bol Čestným členom SKSI a jedným z mála členov Inžinierskej komory zrušenej v roku 1951

 

- Ing. Kati požiadal o prerokovanie možnosti vstupu SKSI do Národného energetického klastra s vedením komory

 

 

Spracovala : Mgr. Valentovičová

 

 

 

 

 Print | Top

 
Copyright 2023 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';