Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Pondelok, 29.05.2023, 15:07

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Rôzne

Autorizovaní inžinieri, ktorí AKTÍVNE NEVYKONÁVAJÚ povolanie

Súčasné znenie zákona 138/1992 Zb. neumožňuje štatút "prerušenie alebo pozastavenie" výkonu autorizácie, preto autorizovaný inžinier, ktorý sa rozhodne (dočasne) ukončiť výkon autorizácie, resp. nebude aktívne vykonávať z rôznych dôvodov autorizáciu počas určitého obdobia, mal by si z dôvodu možného vzniku odvodovej povinnosti (nedoplatkov a pokút) overiť a zistiť priamo v Sociálnej poisťovni (v príslušnej pobočke alebo na ústredí) ako má postupovať, keďže je držiteľom autorizačného osvedčenia, ktoré ho oprávňuje k podnikaniu, a za akých podmienok by mu vznikla v ďalšom období odvodová povinnosť.

Na základe informácie zo Sociálnej poisťovne sa inžinier následne môže rozhodnúť pre jednu z alternatív:
1. bude si môcť ponechať aj naďalej svoje autorizačné oprávnenie (bez nutnosti dočasného vyčiarknutia zo Zoznamu ASI), ale za súčasného splnenia aktuálne nastavených podmienok (napr. neprekročiť pri výkone autorizácie maximálnu výšku príjmu stanovenú na príslušný rok),
alebo  
2. v niektorých prípadoch bude nutné, aby inžinier požiadal SKSI o svoje „dočasné“ vyčiarknutie zo Zoznamu ASI po dobu nevykonávania autorizácie

Medzi tzv. "rizikové skupiny", ktorých sa môže v určitých prípadoch týkať dočasné vyčiarknutie, patria najmä:
- inžinieri, ktorí žiadajú o predčasný dôchodok,
- inžinieri na materskej/rodičovskej dovolenke, ktorí nevykonávajú aktívne povolanie,
- inžinieri-zamestnanci, ktorí ukončili zamestnanecký/pracovnoprávny vzťah a chcú sa zaevidovať na úrade práce ako poberatelia príspevku, 
- inžinieri, poberatelia starobného dôchodku,
Preto v každom prípade odporúčame týmto inžinierom vyžiadať si najprv informáciu od Sociálnej poisťovne ako majú postupovať v ich konkrétnom prípade, t.zn. či je potrebné dočasne vrátiť doklady a vyčiarknuť sa zo Zoznamu ASI alebo či si môže ponechať doklady a nepožiadať o vyčiarknutie.

Komora vám ponúka vypracované Stanovisko k otázkam vzniku a zániku povinného sociálneho poistenia autorizovaných stavebných inžinierov, ktoré vám môže byť nápomocné pri lepšom zorientovaní sa v povinnostiach a postupoch v súvislosti s povinným sociálnym poistením, najmä pri začatí alebo ukončení vykonávania regulovaného povolania, ako aj pri zmenách formy/spôsobu výkonu povolania, prípadne pri opätovnom začatí výkonu po vyčiarknutí (s platnosťou po 1.1.2015). 

VYČIARKNUTIE zo Zoznamu autorizovaných inžinierov (či už dočasné alebo nastálo), je možné po vyplnení a odoslaní online Žiadosti o vyčiarknutie zo Zoznamu ASI a odovzdaní autorizačných dokladov (osvedčenia a polyméru z pečiatky) na príslušnú regionálnu kanceláriu.

Inžinier, ktorý bol vyčiarknutý zo Zoznamu, môže aj naďalej využívať VÝHODY plynúce z členstva v SKSI, ak si zvolí DOBROVOĽNÉ ČLENSTVO ako fyzická osoba. Preradenie za DČ-FO je bezplatné a pri opätovnom zápise do Zoznamu uhradí inžinier len polovičné zápisné (vo výške 58 eur).
(podotýkame, že počas DČ-FO sú autorizačné doklady uložené v depozite SKSI a inžinier nevykonáva povolanie AI).

Pre bývalého autorizovaného inžiniera je dobrovoľné členstvo v Komore výhodné najmä pre: 

tzv. udržiavacie poistenie – cez rámcovú zmluvu komory,
elektronický prístup ku všetkým normám STN - služba STN-online,
komorovú e-mailovú adresu s kapacitou 50 MB ako aj ďalšie výhody.

Inžinier (dôchodca, na materskej/rodičovskej dovolenke), ktorý požiada počas roka o vyčiarknutie zo Zoznamu AI a stane sa DČ-FO, môže v rámci dobrovoľného členstva v ďalšom roku navyše využiť zvýhodnený znížený členský príspevok (vo výške 11 eur alebo 33 eur).


Inžinier, vyčiarknutý zo Zoznamu AI, môže požiadať o jeho OPÄTOVNÉ ZAPÍSANIE do Zoznamu (pozn. v súčasnosti je možný opätovný zápis bez vykonania skúšky, ak inžinier o neho požiada max. do 5-tich rokov od vyčiarknutia) po splnení nasledovného:

- predložiť Žiadosť o opätovný zápis do Zoznamu autorizovaných inžinierov
- mať odovzdané autorizačné doklady (osvedčenie + polymér z pečiatky) do depozitu SKSI
- predložiť aktuálny výpis z registra trestov
- mať vyrovnané všetky záväzky voči SKSI (uhradený členský príspevok za rok, v ktorom bol vyčiarknutý).


Ďalšie informácie k výkonu povolania povolania vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, ktoré sme vám už poskytli:
Inžinieri, ktorí zmenili formu výkonu povolania vo vzťahu k Sociálnej poisťovni )
Výkon povolania „autorizovaný stavebný inžinier“ vo vzťahu k Sociálnej poisťovniPrint | Top

 
Copyright 2023 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';