Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Pondelok, 08.08.2022, 00:01

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Rôzne

Výkon povolania „autorizovaný stavebný inžinier“ vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Slovenskej komore stavebných inžinierov (ďalej ako „komora“) ako príslušnému orgánu, ktorý vydáva povolenie na výkon regulovaného povolania – autorizovaný stavebný inžinier vznikla novelou č. 338/2013 zákona o sociálnom poistení, s účinnosťou od 1.1.2015 oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni (ďalej ako „SP“) nahlasovať osoby, ktorým bolo vydané alebo zrušené povolenie (oprávnenie) na výkon autorizácie, do 15 dní od jeho vzniku alebo zániku. Vznikom tejto povinnosti súčasne zanikla aj prihlasovacia a odhlasovacia povinnosť samostatne zárobkovo činných osôb voči SP. Sociálna poisťovňa by mala rozhodujúce skutočnosti (status, vznik poistenia, vymeriavací základ) posudzovať len z údajov poskytnutých Finančným riaditeľstvom SR alebo subjektmi, ktoré vydávajú povolenie na výkon činnosti podľa osobitných predpisov, medzi ktoré sa zaraďuje aj komora.         

Na základe vyššie uvedeného bola Komora po viacerých pracovných rokovaniach so zástupcami poisťovne nútená poskytnúť Sociálnej poisťovni dňa 25.6.2015 tzv. inicializačnú dávku, ktorá obsahovala zoznam osôb – autorizovaných inžinierov, ktorí boli zapísaní v Zozname ASI ku dňu 1. januára 2015 podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Inicializačná dávka bola zaslaná s uvedením kontaktnej adresy autorizovaných inžinierov a dátumu vzniku oprávnenia, ale bez udania spôsobu a formy vykonávania povolania – autorizácie. Zároveň sme v sprievodnom liste k inicializačnej dávke upozornili na skutočnosť, že autorizovaní stavební inžinieri podľa zákona nemali jednoznačnú oznamovaciu povinnosť nahlasovať komore spôsob výkonu povolania podľa § 3 ods. 7 písm. a) a/alebo b) a ani komore nevyplývala povinnosť zo zákona viesť a rozlišovať vo svojej evidencii SZČO a zamestnancov osobitne, a preto poskytnuté údaje o spôsobe výkonu povolania, ktoré eviduje SKSI vo svojich databázach, nemusia zodpovedať skutočnosti a je žiaduce jednotlivé prípady prekonzultovať individuálne buď priamo s dotknutým autorizovaným inžinierom, s Úradom SKSI alebo s orgánmi finančnej správy.

Následne, po odovzdaní inicializačnej dávky Sociálnej poisťovni, sme mali od niektorých autorizovaných inžinierov spätnú väzbu v podobe zaslaných oznámení a rozhodnutí zo SP, v ktorých im SP oznamuje, že na základe údajov - Zoznamu ASI poskytnutého komorou majú dotknutí inžinieri postavenie SZČO, čo je z nášho pohľadu absolútne zavádzajúce a nepodložené tvrdenie!

Časté zmeny právnych predpisov v oblasti sociálneho poistenia; nesúlad a chýbajúce prepojenie príslušných zákonov spôsobovali neprehľadnú situáciu a chaos v povinnostiach týkajúcich sa sociálneho poistenia autorizovaných osôb. V mnohých prípadoch tak dochádza k vymáhaniu poistného a pokút aj za obdobia, napr. keď inžinieri vykonávali autorizáciu formou podľa § 3 ods. 7 písm. b) „v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ (ďalej len „zamestnanec“)“ zákona alebo ju nevykonávali vôbec.

Vzhľadom na vážnosť celej situácie je preto snahou a poslaním komory poskytnúť členom pomoc v neľahkej situácii, v ktorej sa ocitli alebo môžu ocitnúť, preto vám predkladáme právne stanovisko k uvedenej problematike. Toto právne stanovisko vyjadruje odborný názor a postoj komory k výkladu formy výkonu povolania podľa zákona vo vzťahu k sociálnemu poisteniu a môže vám byť osožné pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou, ktorá od vás požaduje uhradiť nedoplatky a pokuty za toto obdobie.

Rizikové skupiny voči Sociálnej poisťovni sú s najväčšou pravdepodobnousťou autorizovaní inžinieri, ktorí požiadali o predčasný dôchodok, ale počas jeho poberania boli zapísaní v zozname ASI a boli držiteľmi autorizačných dokladov. Ďalšou skupinou sú autorizovaní inžinieri – „osoby na materskej dovolenke“ a „osoby – zamestnanci, ktorí prišli o zamestnanie a boli evidovaní na úrade práce – ako poberatelia príspevku“, ale taktiež boli stále evidovaní v zozname ASI a mali u seba autorizačné doklady. Problematickými sa môžu stať aj autorizovaní inžinieri, ktorí menia formu výkonu povolania, napr. zo zamestnanca na slobodné povolanie a opačne, alebo prípady ukončenia podnikania v iných oblastiach činností v zmysle živnostenského oprávnenia. Tieto skupiny sú z pohľadu oznamovacej povinnosti voči sociálnemu poisteniu v neistom postavení v prípade ich odvodových povinností.

Mnohí z týchto inžinierov teda prakticky nevykonávali autorizáciu; a v prípade SZČO - zrušením živnosti alebo ukončením registrácie na ŠÚ SR, ktorý prideľoval IČO a Finančná správa SR pridelením DIČ fyzickej osobe, považovali ukončenie podnikania a odvodové povinnosti voči príslušným inštitúciám za vybavené.

Zákon v ustanovení § 3 ods. 7 umožňuje autorizovanému inžinierovi zapísanému v Zozname ASI vykonávať regulované povolanie podľa písm. a) sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (ďalej len „slobodné povolanie“), a/alebo podľa písm. b) v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ (ďalej len „zamestnanec“).

Autorizovaný inžinier sa sám rozhodne, či bude vykonávať autorizáciu podľa písm. a) formou slobodného povolania (registrovaného Štatistickým úradom, a nie živnostenským úradom); alebo podľa písm. b) v zamestnaneckom pomere (podľa Zákonníka práce); alebo ako spoločník/konateľ/zamestnanec na zodpovednosť PO/FO a popritom by mohol vykonávať autorizáciu aj ako SZČO. Zo zákona č. 138/1992 Zb. má inžinier povinnosť voči komore nahlasovať do 3 dní aktuálne údaje vedené v zozname podľa ustanovenia § 18.

Odporúčame všetkým autorizovaným inžinierom, ktorí sa rozhodnú dočasne ukončiť výkon autorizácie formou SZČO alebo na zodpovednosť PO/FO, resp. nevykonávajú autorizáciu aktívne počas určitého obdobia, aby sa z dôvodu možnosti následného vzniku odvodovej povinnosti voči SP, informovali priamo v Sociálnej poisťovni (na pobočke alebo na ústredí), za akých podmienok si môžu ponechať autorizačné oprávnenie, bez nutnosti dočasného vyčiarknutia zo Zoznamu ASI alebo či je potrebné, aby túto skutočnosť oznámili aj Komore a požiadali o svoje „dočasné“ vyčiarknutie zo Zoznamu ASI, keďže štatút „prerušenia/pozastavenia“  oprávnenia zatiaľ zákon 138/1992 Zb. neumožňuje.

Každý autorizovaný inžinier má možnosť po vyčiarknutí byť opätovne zapísaný (bez skúšky) na základe vlastnej žiadosti, ak sa tak rozhodne do 5-tich rokov od vyčiarknutia.

Komora vám ponúka vypracované Stanovisko k otázkam vzniku a zániku povinného sociálneho poistenia autorizovaných stavebných inžinierov (zo 17.3.2017), ktoré vám môže byť nápomocné pri lepšom zorientovaní sa v povinnostiach a postupoch v súvislosti s povinným sociálnym poistením, najmä pri začatí alebo ukončení vykonávania regulovaného povolania, ako aj pri zmenách formy/spôsobu výkonu povolania, prípadne pri opätovnom začatí výkonu po vyčiarknutí (s platnosťou po 1.1.2015). Dokument je rozdelený podľa jednotlivých foriem výkonu povolania (slobodné povolanie, zamestnanec, spoločník alebo konateľ) a podľa skupín, ktoré by si mohli uplatňovať nároky na dávky sociálneho poistenia (materská a rodičovská dovolenka, predčasný dôchodok, starobný dôchodok).

Veríme, že toto stanovisko vám pomôže získať prehľad ako postupovať a nezanedbať povinnosti vo vzťahu k Sociálnej poisťovni. Zároveň odporúčame každému autorizovanému inžinierovi, ktorý napr. dočasne nevykonáva autorizáciu; alebo chce zmeniť formu a spôsob výkonu povolania; príp. nastúpiť na materskú a rodičovskú dovolenku; alebo predčasný alebo starobný dôchodok, aby sa informoval a overil si svoju situáciu a povinnosti priamo v Sociálnej poisťovni (na svojej pobočke alebo na ústredí), keďže počas výkonu povolania môžu z pohľadu posudzovania Sociálnou poisťovňou nastať odlišnosti v jednotlivých prípadoch, a predmetné stanovisko je len odporúčacieho charakteru.

V prípade vašich otázok a problematických situácií odporúčame poradiť sa so svojím právnikom alebo môžete využiť právne služby a individuálne poradenstvo priamo u spracovateľa Stanoviska - advokátskej spoločnosti MST PARTNERS s.r.o. (pozn. poskytnutie služieb nie je hradené SKSI; ich spoplatnenie bude v závislosti od individuálneho posúdenia prípadu).prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
predseda SKSIPrint | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';