Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 07.08.2022, 23:22

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Rôzne

VÝZVA pre ČLENOV a NEČLENOV SKSI - nahlásenie zmien údajov podľa zákona

Vážené kolegyne a kolegovia, 

dovoľujeme si Vás upozorniť na OZNAMOVACIU POVINNOSŤ vyplývajúcu zo zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre autorizovaných inžinierov a hosťujúcich inžinierov. 

Povinnosť sa týka oznamovania ZMENY ÚDAJOV, ktoré vedie Slovenská komora stavebných inžinierov podľa § 18 a 18a zákona do troch dní odo dňa, kedy nastali.  

Zmenu údajov môžete písomne oznámiť  na príslušnú regionálnu kanceláriu komory (podľa bydliska) alebo na úrad Komory nasledovným spôsobom:

- elektronicky na e-mailovú adresu (oznam o zmene musí byť podpísaný a naskenovaný)
- faxom 
- poštou


AUTORIZOVANÝ INŽINIER
oznamuje Komore do troch dní najmä zmenu údajov
, ktoré vedie Komora v Zozname autorizovaných inžinierov:

- meno a priezvisko, tituly 
- adresa pobytu
- názov a sídlo ateliéru, kancelárie, zamestnávateľa, spoločnosti
- ukončenie výkonu povolania - autorizácie
- identifikačné číslo organizácie - IČO
- informáciu o individuálnom zákonnom poistení (ak je poistený cez rámcovú zmluvu Komory, túto skutočnosť neoznamuje)   
- telefónne číslo, e-mailovú adresu, webove sídlo


HOSŤUJÚCI INŽINIER oznamuje Komore do troch dní najmä zmenu údajov
, ktoré vedie Komora v Registri hosťujúcich inžinierov:

- meno a priezvisko, tituly
- adresa pobytu v domovskom členskom štáte
- adresa pobytu na území Slovenskej republiky
- ukončenie projektu alebo stavby, na ktorú hosťuje a je zapísaný v registri


DOBROVOĽNÍ členovia - fyzické osoby alebo právnické osoby, evidované ako dobrovoľní členovia Komory by si mali
zmeny kontaktných údajov taktiež nahlasovať v čo najkratšom čase kvôli aktuálnosti údajov. Ide najmä o tieto údaje:

- meno a priezvisko, tituly alebo názov spoločnosti
- adresa pobytu alebo sídla spoločnosti
- meno štatutára/konateľa pri právnických osobách
- ukončenie výkonu činnosti SV alebo SD
- telefónne číslo, e-mailovú adresu


STAVBYVEDÚCI a osoby vykonávajúce činnosť STAVEBNÝ DOZOR,
ktorých Komora eviduje podľa zákona ako odborne spôsobilé osoby a zverejňuje ich zoznamy na webovej stránke by si mali zmeny kontaktných údajov nahlasovať v čo najkratšom čase kvôli aktuálnosti údajov. Ide najmä o tieto údaje:

- meno a priezvisko, tituly 
- adresa pobytu
- ukončenie výkonu činnosti SV alebo SD
- telefónne číslo, e-mailovú adresu


Ďalšie povinnosti Komory a autorizovaných inžinierov platné od 1.6.2010:

Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu novelizoval aj zákon č. 138/1992 Zb., z čoho Komore vyplynula povinnosť uvádzať v Zozname autorizovaných inžinierov, ktorý vedie podľa § 18 Zákona aj identifikačné číslo organizácie - IČO a kontaktné údaje, najmä číslo telefónu a internetovú adresu. 

V zmysle vyššie uvedeného zákona je autorizovaný inžinier povinný zverejniť vo svojich informačných materiáloch alebo na svojej internetovej doméne: 

a) právnu formu a obchodný názov, adresu ateliéru alebo kancelárie, identifikačné číslo organizácie a údaje umožňujúce kontakt, napríklad telefónne a faxové číslo, elektronickú adresu,
b) označenie zoznamu alebo registra Komory, v ktorom je zapísaný, profesijné označenie a pridelené registračné číslo,
c) prípadnú špecializáciu poskytovaných služieb,
d) internetovú doménu Komory, na ktorej možno nahliadnuť do etického kódexu a do metodického odporúčania na výpočet odmeny. 
Pozn.: za Etický kódex sa považuje Etický poriadok SKSI a spolu s Metodickým odporúčaním na výpočet odmeny ho nájdete na tejto webovej stránke .    

Inžinier je povinný oznámiť objednávateľovi služby pred uzavretím každej zmluvy najmä:
a) hlavné znaky poskytovanej služby a nevyhnutné súvisiace a nadväzujúce činnosti vrátane upozornenia na prípadné riziká vyplývajúce z požadovanej služby,
b) všeobecné zmluvné podmienky, ktoré používa, najmä druh zmluvy, obvyklé zmluvné podmienky, poskytované záruky, spôsob výpočtu odmeny.

 

 Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';