Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 07.08.2022, 23:50

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Rôzne

22. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2016

 

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska

Technický a  skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. 

Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.


 

 

v y h l a s u j ú 

 22. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže  STAVBA ROKA 2016.

 

Poslaním súťaže je podpora kvality realizácie stavebného diela ako súčasť  uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť  európske   štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov.

Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy -  realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, to je autorov architektonického riešenia,   projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

HODNOTENIE STAVIEB – prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou vo  dvoch  kolách - podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technického riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos.

 

C E N Y podľa štatútu súťaže má odborná porota možnosť udeliť:

 • tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich
 • hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2016,

dve ceny za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu, Slovenska

 • Cenu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
 • Cenu Únie miest Slovenska,

ako aj šesť cien vyhlasovateľov súťaže

 • Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov
  za najlepšie projektové riešenie,
 • Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
  za vysokú kvalitu realizácie,
 • Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty
  za uplatnenie vedy a techniky v realizácii,
 • Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.
  za použitie progresívnych stavebných výrobkov,
 • Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
  BYTOVÝ DOM ROKA (vrátane rodinného domu),
 • Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, spol. s r. o.
  za architektonické riešenie

 

V 22. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 8. ročník web ankety o CENU  VEREJNOSTI 2016. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk.

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 22. marca 2017 v Bratislave na Gala večeri vysielanom v RTVS.  Súčasťou tohto podujatia je aj slávnostné otvorenie veľtrhov CONEC a RACIOENERGIA, ako aj vernisáž putovnej výstavy odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2016.

 

SPÔSOB PRIHLÁSENIA STAVBY – zaslaním vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky do súťaže STAVBA ROKA 2016 a uhradením administratívneho poplatku vo výške 100,- € (sto eur).

Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2015 do 30. novembra 2016.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho  realizácii, t. j. stavebník (investor) či developer, autor architektonického riešenia, projektant, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma) alebo stavebný dozor.

 

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 31. október 2016.

 

Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok:
30. november 2016.

 

 

Súťažné podmienky STAVBA ROKA 2016 a prihlášky do súťaže možno získať na adrese organizátora súťaže:

 

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA -
ABF SLOVAKIA

Radlinského 11, 810 05 Bratislava

Slovenská republika
T: ++421 903 246 628, ++421 917 490 401,
e-mail: mail@stavbaroka.eu, mail@abfslovakia.sk    
www.stavbaroka.eu, www.ab
fslovakia.skPrint | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';