Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Pondelok, 08.08.2022, 00:36

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Rôzne

Ing. Vojtech Behúl, CSc. oslávi životné jubileum


Ing. Vojtech Behúl CSc,  je vzácnym príkladom popredného odborníka odboru oceľových konštrukcií  s nesmiernom snahou o pozdvihnutie odboru a o podporu tvorivého myslenia inžinierov na základe znalosti princípov. Odborné kvality sa v jeho osobe snúbia s láskavou ľudskosťou a dobrotou


Ing. Vojtech Behúl, CSc.

Za krátky čas sa dožije p. Ing. Vojtech Behúl, CSc. významného životného jubilea, 90-tich narodenín. Narodil sa 22.9.1926 v Nitre, kde ukončil v r.1945 reálne gymnázium. Kuriozitou je, že maturoval 2-krát. Prvý raz v suteréne školy cez 2.svetovú vojnu, druhý raz po oslobodení. Vyrastal v skromných pomeroch, otec bol krajčírom a v rodine boli okrem neho ešte 2 deti, brat a sestra. Počas štúdia na gymnáziu dával cez prázdniny kondície bohatým a menej schopným spolužiakom.

Po maturite, v roku 1945, sa zapísal na štúdium medicíny, s cieľom študovať psychiatriu. Pri návrate zo zápisu stretol vo vlaku triedneho profesora, s ktorým hovoril o tomto zápise. Pán profesor ho ale presvedčil, že vzhľadom na jeho matematické nadanie by bolo vhodné využiť svoj talent pri štúdiu techniky. Preto sa  na druhý deň išiel zapísať na Stavebnú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej, kde štúdium ukončil v roku 1950. Tiež obidvaja jeho súrodenci skončili štúdium podobného zamerania – brat ako stavebný inžinier a sestra ako architektka.

Po absolvovaní Stavebnej fakulty nastúpil 16.8.1950 do pobočky Vítkovických železiarní v Bratislave, na oddelenie Prof. Tesára, ktorý prešiel do pobočky zo železníc. Vytvorila sa Projekčno – komerčná pobočka s pracoviskom na Palisádach 61, ktorá okrem projektovania a kreslenia výrobnej dokumentácie pre Vítkovické železiarne robila aj komerčnú činnosť- predávala kotly.

1.7.1951 bol založený Hutný projekt a prvým oddelením bolo práve oddelenie oceľových konštrukcií po vedením prof. Tesára, ktoré prešlo komplet  v počte 21 do Hutného projektu. Pracovným sídlom tohto oddelenia bola kaviareň Olympia, nakoľko nový režim rušil kaviarne ako buržoázny prežitok a tieto priestory začali slúžiť ako pracovné priestory pri nastupujúcej industrializácii. Neskôr po rozšírení činnosti HP a založení ďalších oddelení sa podnik presťahoval do ďalšej kaviarne a to kaviarne Luxor. K tejto kaviarni sa viaže nasledovná historka. Prof. Tesár ako riaditeľ Hutného projektu prevzal kľúče od priestorov kaviarne Luxor, ale obával sa hnevu bratislavských štamgastov, ktorým v krátkom čase obsadil  ďalšiu kaviareň. Preto ,keď išiel navštíviť prvý krát tieto priestory vzal si so sebou  z pomedzi spolupracovníkov malý sprievod.

14.10.1951 sa jubilant  oženil. Jeho vyvolenou sa stala spolupracovníčka, ktorá bola ekonómkou v Hutnom projekte. Po odchode prof. Tesára  z miesta riaditeľa Hutného projektu júli 1955 do VÚZ začal Ing. Behúl pracovať ako vedúci oddelenia oceľových konštrukcií (OK)  a v tejto funkcii pôsobil až do roku 1984.

Významnou črtou práce Ing. Behúla bola neustála podpora tvorivého myslenia. Pod jeho vedením nebol žiadny koncept riešenia nosnej konštrukcie odsúdený na zánik. Tvorivo hodnotil koncepty nosných konštrukcií, detaily spojov náročných konštrukcií s obdivuhodnými znalosťami zjednodušených metód posúdenia. Neustále hlavne mladších kolegov povzbudzoval aby výsledky svojej práce prezentovali technickej verejnosti na konferenciách. Hlavne    nám v tom čase mladším spolupracovníkom takýto prístup dával pocit hrdosti na vlastnú prácu.

Celé oddelenie pod vedením pána inžiniera bol jeden celok s hlbokým porozumením pre   technické, ale aj osobné problémy. Ing. Behúl nikdy nepoužíval tvrdé slová najprísnejším vyjadrením bolo „poprosím Vás“. Keď kolegyne  odchádzali pár minút pre koncom pracovnej doby starať sa o detičky pán inžinier iba poznamenal „blíži sa 16 hod dievčatá už odchádzajú“. Láskavosť a nesmierna  dobrota radosť s úspechov iných pomáhal formovať aj naše charaktery už dospelých ľudí.  

Jubilant od roku 1965 dlhodobo spolupracoval s Katedrou  Oceľových a drevených konštrukcií, Stavebnej fakulty SVŠT ako externý pracovník.  Zúčastňoval sa vyučovacieho procesu študentov a pôsobil ako oponent pri diplomových prácach a pri záverečných obhajobách.

V roku 1969 ukončil Ing. Behúl externú vedeckú ašpirantúru na tému „Únavové trhliny v stenách nosníkov žeriavových dráh“. Výsledky jeho práce boli publikované aj v vtedy renomovanom  v talianskom časopise Metallic Construction.

V roku 1988 získal v celoštátnej súťaži „Najlepšie projekty OK“ druhé miesto za projekt Športovej haly v Považskej Bystrici. Hala je pre 1000 sediacich divákov. Rozpätie rámu je 45m a výška rámovej priečľe je 750mm. Významným projektom vypracovaným pod vedením Ing. Behúla bola dvojloďná  Stripovacia Hala , Kyslíkovo konvertorovej oceliarne   pre Třinecké železiarne (rozpätie 2x30m, výška 30m,  dlžka 118m , 4 žeriav s nosnosťou 200 ton, celková hmotnosť OK 3600 ton)

Počas pôsobenia v Hutnom Projekte (HP) bol predsedom Vedecko-technickej spoločnosti (VTS)  a predsedom Krajskej komisie VTS pre oceľové konštrukcie. Za toto obdobie zorganizoval nespočetné množstvo poznávacích zájazdov po stavbách v celom Československu, ale tiež v cudzine ,čím sa zaslúžil  o rozvoj poznania širokej odbornej verejnosti. Okrem poznávacích zájazdov organizoval odborné konferencie a aktívy pracovníkom OK takmer 40 rokov.

Na sklonku pôsobenia v HP pracoval ako vedúci špecialista OK. Vypracoval typizačne smernice „Šedové strechy priemyselných striech“ a tiež „Dvojplášťové oceľové komíny“ pre FMHŤP (Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárenstvá).

 Koncom roku 1991 odišiel do starobného dôchodku.

Po odchode do dôchodku až do roku 1994 pracoval formou živnosti ako projektant pre Stavomontáže Trnava, ktoré dodávali dvojplášťové komíny pre kotolne po celom Československu. Najväčší komín dodali pre bytový podnik N.Zámky. Komín má výšku 70m. Ing. Behúl bol nielen projektantom komína ,ale navrhol aj unikátny spôsob montáže, pomocou otočného kĺbu na pätnej doske. Tým sa dosiahlo, že komín bol vztýčený dvoma žeriavmi preklopením bez potreby zdvihu komína.

V roku 1994 po vážnom ochorení manželky ako 68-ročný definitívne končí s projektovaním. Manželka ho v roku 2009 navždy opustila.

Následne sa jubilant začal venovať štúdiu na Univerzite III.   veku a ukončil

-          3-ročné štúdium na Právnickej fakulte

-          3-ročné štúdium ekonomické

-          2-ročné štúdium životného prostredia

-          2-ročné štúdium psychológie

 V roku 2001 bola  Ing. Vojtechovi  Behúlovi, CSc , udelená Cena profesora Tesára

-          V roku 2009 bola  Ing. Vojtechovi  Behúlovi, CSc , udelená Strieborná medaila ZSVTS.

V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva  Bytového družstva na Haburskej ulici.

 

Ing. Vojtech Behúl CSc,  je vzácnym príkladom popredného odborníka odboru oceľových konštrukcií  s nesmiernom snahou o pozdvihnutie odboru a o podporu tvorivého myslenia inžinierov na základe znalosti princípov. Odborné kvality sa v jeho osobe snúbia s láskavou ľudskosťou a dobrotou.

V mene všetkých, ktorí  pána inžiniera poznajú chceme vysloviť  pri príležitosti významného životného jubilea 90 rokov života hlboké poďakovanie za všetko čo pre nás urobil a popriať mu ešte mnoho krásnych chvíľ  v kruhu jeho najbližších.

 

Ing. Marián Rímeš

Ing. Daniel Bukov 

 

 

 Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';