Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 07.08.2022, 23:59

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Rôzne

Významné životné jubileum - 90 rokov dovŕšil Ing. Ján Bustin, CSc.

 

 Vo februári tohto roku oslávil významné životné jubileum, deväťdesiat rokov svojho  života, Ing. Ján Bustin, CSc. (narodený 17. februára 1926  v Bratislave).

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁMEVysokoškolské štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave v odbore  inžinierske staviteľstvo ukončil v roku 1950. Svoje projektantské nadanie pre statiku  a dynamiku stavebných konštrukcií rozvinul v projekčnej kancelárii Vítkovíc š.p.  v Bratislave. Tesné previazanie tejto projekčnej kancelárie s výrobnou organizáciou  VŽKG Ostrava odhalilo aj jeho konštruktérske schopnosti a umožnilo mu podieľať sa  na projektoch a realizáciách mnohých významných stavieb v ČSSR. Záber jeho  projekčnej činnosti bol obrovský, pre projektanta dnešnej doby len veľmi ťažko  dosiahnuteľný. Zoznam všetkých stavieb, na ktorých sa podieľal, nie je možné  zahrnúť do tohto článku. Pokúsim sa spomenúť najdôležitejšie z nich. Projektoval a realizoval: 

- technologické stavby: vysoké pece v Ostrave a Košiciach, veľkostroje pre povrchovú ťažbu...
- vodohospodárske stavby: klapky a vráta na vodných tokoch Vltava, Labe, Dunaj...
- telekomunikačné stavby: kotvené stožiare na Slovensku, veže pre telekomunikácie v Prahe, v Bratislave...
- inžinierske stavby: Prístavný most a Nový most v Bratislave, cestný most v Bytči...
- administratívne a prevádzkové budovy: administratívna budova v Považskej Bystrici, Slovenský rozhlas v Bratislave, Parlament v Prahe, Viacúčelová hala v Ostrave a mnoho ďalších stavieb.
Pomníky jeho projekčnej a konštruktérskej činnosti z tohto obdobia ešte stále stoja po celom území bývalej ČSSR.

Po odchode do dôchodku svoje vedomosti a skúsenosti využíval ako konzultant a odborný poradca pre mnohé projekčné kancelárie (Dopravoprojekt a.s., Geoconsult s.r.o., Cemos s.r.o., Distler-Šuppa s.r.o. a iné). V oblasti inžinierskych stavieb sa naďalej podieľal napríklad na DUR mosta Košická, návrhu a realizácii mostného objektu v elektrárni Čuňovo, projektoch rekonštrukcií mostov cez Biskupický kanál, oceľového mosta  cez Hron v Podbrezovej, projektoch mostných objektov na úseku Skalité – hranica SR/PR, Jabloňov -Studenec atď. Spolupracoval aj pri návrhu nosičov antén mobilných operátorov, návrhu úprav montážneho súboru MS1 Doprastav a.s., či návrhu nosných konštrukcií objektu ČSSP v Prahe. Svoje široké odborné vedomosti, skúsenosti a schopnosť vidieť odborné problémy vo vzájomných súvislostiach dokázal uplatniť aj v spolupráci s realizačnými firmami (Doprastav a.s., Hydrostav a.s., SES mont. Tlmače, Vihorlat Snina a.s.). V dôchodkovom veku spolupracoval napríklad aj pri návrhu postupu demontáže betónového mosta v Novom Meste nad Váhom, pri návrhu realizácie prechodov V. linky plynovodu cez rieky Hornád a Váh, pri návrhu osadenia dvoch koksovacích nádrží hmotnosti cca 200t  v rafinérií MOL v Maďarsku, pri návrhu osadenia nádrže hmotnosti 400t v  rafinérií Slovnaft a.s., pri zvýšení únosnosti štyroch žeriavov (z 12,5 t na 36 t), nachádzajúcich sa v skladových priestoroch firmy Ferroservis a.s. v Bratislave, v roku 2009 získal druhé miesto v súťaži „Návrh koncepcie nových dolných vrát plavebných komôr pre SVD G-N, stupeň Gabčíkovo“, atď.

Jubilantovou životnou záľubou bolo neustále sa vzdelávať. Systematicky a cieľavedome sledoval (a svojim osobitým spôsobom komentoval) zmeny noriem, nové technológie, najnovšie poznatky vedy, techniky. Tie, ktoré pokladal vo svojom odbore za jednoznačný prínos, sa následne snažil zakomponovať do nových projektov, prípadne realizácií. 

O tom, že ho záľuba vzdelávať sa neopustila ani v súčasnosti, svedčí aj skutočnosť, že pri mojej jesennej návšteve som ho našiel sedieť v záhrade s knihou v ruke. Na otázku čo číta odpovedal, že študuje akustiku -  lebo tej sa počas svojho štúdia a praxe venoval veľmi málo a rád by si v nej doplnil vedomosti.

Pri tejto príležitosti by som sa chcel tomuto vzácnemu človekovi s veľkým a otvoreným srdcom, osobnosti, ktorá sa vie rozdávať a v pravej chvíli podať pomocnú ruku, poďakovať.

V mene všetkých jeho bývalých kolegov mu blahoželám k jeho deväťdesiatym  narodeninám a prajem mu pevné zdravie, spokojnosť v osobnom živote a ešte veľa pekných dní strávených v kruhu najbližších.

 

Autor textu:
Ing. František ŠuppaPrint | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';