Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 14.08.2022, 06:26

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Tlačové správy SKSI

SKSI bude vzdelávať odborníkov v stavebníctve v oblasti energetickej efektívnosti cez EÚ program HORIZONT 2020

   

 Tlačová správa SKSI

Bratislava 25. marca 2015 – Zvyšovať kvalifikáciu odborníkov v stavebníctve v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov s podporou z eurofondov bude Slovenská komora stavebných inžinierov. Celkový rozpočet projektu je takmer 1,4 milióna eur. Jeho cieľom bude pripraviť školenia, školiteľov a na záver projektu vyškoliť 400 slovenských a 300 českých odborníkov v oblasti energetickej efektívnosti.

Projekt ingREeS, do ktorého sa zapojilo až deväť organizácií z troch krajín Európy, sa rozbehol svojím prvým stretnutím partnerov projektu. Vzdelávať sa budú špecialisti v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie pre profesie inžinier, architekt, projektant, stavbyvedúci, stavebný dozor, energetický poradca a odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov.

„Komora bude vždy podporovať vzdelávanie odborníkov v stavebnej oblasti, pretože tým dosahujeme naše ciele vytvoriť predpoklady pre bezpečné a kvalitné stavby. Projekt ingREeS nadväzuje na už realizovaný projekt Pillar I Build Up Skills a využije jeho výsledky, čo je efektívne a zaručuje to jeho úspech,“ uviedol predseda SKSI Vladimír Benko.

Komora sa projektom zapojila do napĺňania Cestovnej mapy (Roadmap) pre vytvorenie a zavedenie systému ďalšieho vzdelávania v stavebníctve k rozvoju zručností a znalostí pracovníkov na stavbách pre zabezpečenie cieľov EÚ do roku 2020 v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti, znižovania skleníkových plynov v atmosfére a využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Na stretnutí partnerov sa zúčastnil aj Alessandro Proia, projektový poradca Európskej komisie pre projekt ingREeS. „Zainteresovanie troch krajín do tohto projektu ako nový prístup k projektom programu Horizont 2020 a využitie priameho napojenia projektu na už realizovaný  projekt patrili medzi dôvody, prečo sa Európska komisia rozhodla poskytnúť financie na  projekt ingREeS“, doplnila Diana Krížová, riaditeľka Úradu SKSI.

V rámci projektu komora v spolupráci s Technische Universität Graz (Rakúsko), Universität für Bodenkultur Wien (Rakúsko), Stavebnou fakultou STU v Bratislave a Národným ústavom celoživotného vzdelávania pripraví vzdelávacie programy pre spomínané profesie. Tie plánuje komora zaviesť aj v rámci projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI a odborníkov v oblasti energetickej hospodárnosti budov na Slovensku. Komora bude na projekte spolupracovať aj so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a ViaEuropa Competence Centre, s.r.o. na hľadaní opatrení pre motiváciu zamestnávateľov investovať do vzdelávania v tejto oblasti a zvýšiť dopyt po kvalitných a kvalifikovaných odborníkoch. Za podpory českých partnerov - Svazu stavebních podnikatelů v ČR a s partnerom SEVEn - Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. SEVEn sa pripraví databáza školiteľov, ktorí budú aj v rámci projektu zaškolení.

Každý program vzdelávania odborníkov v stavebnej oblasti na Slovensku aj v Čechách  bude ukončený skúškou a získaním certifikátu. Projekt sa svojim prvým dvojdňovým „kick-off meetingom“ rozbehol 24. marca 2015 a potrvá 36 mesiacov, do roku 2018.

 


1. Kick-Off Meeting k projektu ingrees

Názov projektu:

Nastavenie kvalifikácie a systému ďalšieho vzdelávania a výcviku odborníkov na strednej a vyššej riadiacej úrovni v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách – ingREeS

Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy Sources in Buildings — ingREeS

Partneri projektu:
Slovenská komora stavebných inžinierov (SK) - koordinátor projektu
Stavebná fakulta STU v Bratislave (SK)
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (SK)
Národný ústav celoživotného vzdelávania (SK)
ViaEuropa Competence Centre, s.r.o. (SK)
Universität für Bodenkultur Wien (AT)
Technische Universität Graz (AT
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice (CZ)
SEVEn - Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. (CZ)

Začiatok projektu:          
1. marec 2015

Trvanie projektu:         
36 mesiacov

Program EÚ:                          
Horizont 2020 – program Európskej únie pre výskum a inovácie

Rozpočet projektu:       
1,399,622.72 €   

   

EU logo

Tento projekt získal finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe Dohody o grante č. 649925-Ingrees.


SKSI je stavovskou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy.

Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';