Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 14.08.2022, 05:24

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Tlačové správy SKSI

Tlačová správa SKSI: Autorizovaní stavební inžinieri prispievajú ku kvalite každodenného života na Slovensku

Bratislava 21. marec 2012

Tlačová správa

Inžinieri oslávili 20. výročie obnovenia svojej Komory

Autorizovaní stavební inžinieri prispievajú ku kvalite každodenného života na Slovensku

INŽINIERI VČERA, DNES A ZAJTRA a ich dôležitá úloha v spoločnosti - bolo témou Inžinierskeho dňa, ktorý Slovenská komora stavebných inžinierov (v texte ďalej „SKSI“) zorganizovala dňa 16. marca 2012 v Bratislave. Garantom podujatia bol Vladimír Benko, 1. podpredseda SKSI, a odborným garantom Anton Vyskoč, člen Predstavenstva SKSI.

„Stavebníctvo na Slovensku dosiahlo v posledných rokoch veľký pokrok, na čom má nemalú zásluhu aj Slovenská komora stavebných inžinierov“, povedala v úvode podujatia Prvá dáma Slovenskej republiky pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta Slovenskej republiky, pod ktorej záštitou sa Inžiniersky deň konal.

Stretnutie s najvyššími domácimi a zahraničnými predstaviteľmi z oblasti stavebníctva

Podujatia sa zúčastnilo vyše 250 účastníkov, vrátane najvyšších predstaviteľov a odborníkov Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE a inžinierskych komôr a zväzov Nemecka, Bavorska, Saska, Rakúska, Česka, Poľska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Bulharska, Grécka a Čiernej Hory. Na Inžinierskom dni sa tiež zúčastnili predstavitelia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, predstavitelia Magistrátu Hlavného mesta Bratislava, zástupcovia organizácií a firiem z oblasti stavebníctva pôsobiacich na Slovensku, čestní hostia a autorizovaní stavební inžinieri - členovia SKSI.

Ľubomír Vážny, poslanec Národnej rady SR, vo svojom príhovore zdôraznil úlohu Komory v spoločnosti a vyzval predstaviteľov SKSI, aby Komora aktívne spolupracovala s novou vládou Slovenskej republiky, najmä pri tvorbe nových zákonov v oblasti stavebníctva.

Inžinieri a ich prínos spoločnosti boli hlavnou témou podujatia

„Ako inžinieri musíme dennodenne zohrávať aktívnu úlohu a presadzovať sa vedecky, výskumne, teoreticky aj osobnou angažovanosťou. So zodpovednosťou za budúcnosť, zachovanie tvorivosti u nás ako aj na celom svete“, zdôraznil vo svojom príhovore Karl Kling, zakladateľ a čestný prezident Bavorskej inžinierskej komory a dlhoročný podporovateľ SKSI, ktorému Dušan Majdúch, predseda SKSI, odovzdal Čestné uznanie SKSI pri príležitosti
20. výročia obnovenia SKSI za mimoriadne zásluhy a činnosti pre Slovenskú komoru stavebných inžinierov.

Vladimír Kohút vo svojom príspevku o technických pamiatkach, povedal, že v rozvinutých krajinách je štandardom zachovávať dedičstvo a tzv. konverziou je možné pamiatky transformovať a prispôsobovať novému funkčnému využitiu a vytvoriť pridanú hodnotu z hľadiska dlhodobého ekonomického horizontu.

Vladimír Benko, 1. podpredseda SKSI a garant podujatia, vo svojom príspevku zdôraznil potrebu dbať o zvýšenie  kvality stavieb na Slovensku pri tvorbe nového stavebného zákona, ako aj nevyhnutnosť zmeniť na Slovensku kritériá vyhodnocovania ponúk verejného obstarávania na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, a nie najnižšej cenovej ponuky.

Dušan Majdúch, predseda SKSI, skonštatoval, že dôležitou úlohou komory je zachytiť reguláciu povolaní a mobilitu fyzických osôb v rámci Európskej únie pri liberalizácii trhov a zabezpečiť ochranu našich členov na trhu práce.

V rámci podujatia odovzdali Dušan Majdúch, predseda SKSI, a Štefan Kolcun, podpredseda SKSI, ocenenia pri príležitosti 20. výročia obnovenia SKSI za osobný prínos pri obnovení činnosti komory. Čestné členstvo SKSI bolo tiež udelené Josefovi Roblovi, prezidentovi Európskej rady inžinierskych komôr a Dimitarovi Natchevovi, predsedovi bulharskej Komory inžinierov v investičnom projektovaní KIIP Sofia.

SKSI je stavovskou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje vyše 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a 600 dobrovoľných členov z oblasti stavebníctva (fyzické osoby, právnické osoby). Okrem autorizácie vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

 Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';