Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Pondelok, 08.08.2022, 00:28

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Rôzne

Čerpanie štrukturálnych fondov v dunajskom regióne

Informácia o podujatí Dunajského vedomostného klastra

Dňa 27. októbra 2011 sa v Bratislave uskutočnilo informačné a diskusné zhromaždenie na tému „Krízové riadenie operačných programov“. SKSI na podujatí reprezentovali Vladimír Benko, 1. podpredseda SKSI a Diana Krížová, samostatná referentka pre zahraničné vzťahy. Prof. Majdúch, predseda SKSI, sa na podobnom podujatí zúčastnil dňa 20.10.2011. Cieľom podujatia bolo informovať o nových podnikateľských príležitostiach, ktoré vzídu zo schválenej Stratégie EÚ pre Dunajský región v období do roku 2020.

Na úvod prítomných pozdravili Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, a Ladislav Šimko, riaditeľ odboru prierezových priorít na Úrade Vlády SR. Ladislav Šimko v svojom príhovore informoval, že Slovensko čerpá finančné zdroje EÚ pre roky 2007-2013 len na 22% a v oblasti vedy a výskumu, informatizácie spoločnosti a vzdelávania sa SR je čerpanie ešte nižšie. Zámerom vlády je v budúcnosti znížiť byrokraciu riadenia štrukturálnych fondov na Slovensku a depolitizovať oblasť čerpania fondov. V novom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 sa Európska únia bude sústrediť najmä na posilnenie výskumu a vývoja, zvýšenie schopností malých a stredných podnikov a podporu prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku.

Peter Poláček, predseda správnej rady a výkonný riaditeľ Dunajského vedomostného klastra (DVK), informoval o nedostatočnom čerpaní štrukturálnych fondov EÚ na Slovensku a odhadol výšku minimálnej straty pre Dunajský región na vyše 3 miliardy EUR ku koncu roka 2013. DVK preto momentálne finalizuje práce na Analýzach možností transpozície stratégie Európskej únie pre Dunajský región do 7 Operačných programov:
- Doprava ver. 02;
- Konkurencieschopnosť a hospodársky rast;
- Informatizácia spoločnosti;
- Veda a Výskum;
- Vzdelávanie;
- Životné prostredie;
- Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Tieto dokumenty, obsahujúce aj konkrétne návrhy revízií jednotlivých operačných programov predloží príslušným orgánom SR na zapracovanie ešte do konca tohto roku s cieľom znížiť stratu čerpania fondov v rokoch 2007-2013 a zabezpečiť efektívnejšie čerpanie v novom rámcovom programe na roky 2014-2020.

Na záver Peter Poláček informoval o pripravovanej konferencii „Implementácia dunajskej stratégie – výzvy pre politiku súdržnosti EÚ v globalizovanom hospodárstve“, ktorá sa uskutoční dňa 25. novembra 2011 v Bratislave za účasti predstaviteľov vlády SR, Európskej komisie a Európskeho parlamentu.

Naša Komora chce účasťou na týchto podujatiach a v DVK okrem reprezentovania záujmov našich členov aj zmapovať konkrétne možnosti zapojenia sa do čerpania štrukturálnych fondov EÚ, a to napríklad v oblasti poskytovania know-how a expertízy autorizovaných stavebných inžinierov v projektoch v rámci Operačného programu Doprava.  

Vladimír Benko, 1. podpredseda SKSI 
Diana Krížová, samostatná referentka pre zahraničné vzťahy 

Dunajský vedomostný klaster (DVK) je čerpá inšpiráciu z historického, kultúrneho, duchovného, prírodného a intelektuálneho dedičstva Dunajského regiónu. Je rozhodnutý presadzovať transformáciu k regiónom založeným na vzdelaní a poznatkoch a má ambíciu podporiť úspešné, systémové, transparentné čerpanie finančných zdrojov EÚ pre roky 2007-2013 a súčasne hľadať prieniky pre spoločné záujmy, partnerov a podporovateľov pre nový finančný rámec na roky 2014 - 2020. (prevzaté zo stránky www.dunajskyvedomostnyklaster.eu). Slovenská komora stavebných inžinierov je členom DVK od 10.10.2011 na základe uznesenia Predstavenstva SKSI zo dňa 23.9.2011 a rozhodnutia Správnej rady DVK.Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';