Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 14.08.2022, 05:13

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Tlačové správy SKSI

Tlačová správa SKSI: Stavební inžinieri diskutovali pod záštitou Jána Figeľa o súčasných problémoch verejného obstarávania na Slovensku a dôležitosti kvalitných stavieb

Tlačová správa

V Bratislave, dňa 7. marca 2011

Stavební inžinieri diskutovali pod záštitou Jána Figeľa o súčasných problémoch verejného obstarávania na Slovensku a dôležitosti kvalitných stavieb

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) v spolupráci s Európskou radou inžinierskych komôr ECEC (European Council of Engineers Chambers) zorganizovala dňa 4. marca 2011 v Bratislave
panelovú diskusiu „KVALITA PROJEKTOVÝCH A INŽINIERSKYCH PRÁC A ICH HONOROVANIE V EURÓPE“ pod záštitou 1. podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Figeľa. Garantmi podujatia boli Vladimír Benko (1. podpredseda SKSI) a Anton Vyskoč (člen Predstavenstva SKSI).

Fórum autorizovaných stavebných inžinierov, slovenských stavbárov a zahraničných expertov diskutovalo s predstaviteľmi Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR), Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Protimonopolného úradu SR o súčasných problémoch verejného obstarávania na Slovensku a o potrebe úmernosti kvality stavieb k honorovaniu projektových a inžinierskych prác. Na podujatí so 116 účastníkmi sa zúčastnili aj zástupcovia komôr a organizácií z oblasti stavebníctva na Slovensku, predstavitelia stavebných firiem pôsobiacich na Slovensku a spoločností, zaoberajúcich sa vydávaním cenníkov na Slovensku.

V úvode podujatia boli účastníci oboznámení so súčasnou situáciou v oblasti honorovania inžinierskych a projektových práv v Európe a vybraných krajinách EÚ v rámci nasledujúcich prednášok:    

 • Budovy a inžinierske konštrukcie – produkty s návrhovou životnosťou niekoľko generácií.
  Vzťah medzi kvalitou a investíciami, vzťah medzi spoľahlivosťou a hospodárnosťou.
  Vladimír Benko, 1. podpredseda SKSI
 • Metodické odporúčanie na výpočet odmeny projektantov na Slovensku – história a súčasnosť
  Anton Vyskoč, člen Predstavenstva SKSI
 • Právny rámec a predpoklady pre honorárové poriadky v rámci práva EÚ
  Joachim Jobi, riaditeľ EU-Liaison Office Brussels (Styčná kancelária EÚ v Bruseli)
 • Stav používania honorárového poriadku inžinierov a architektov v Nemecku
  Florian Kirchhof, advokát, AHO - Združenie zväzov a komôr inžinierov a architektov pre honorárový poriadok (Nemecko)
 • Metodika pre stanovenie odmeny projektantských služieb  – záruka kvality inžinierskych služieb
  Dimitar Natchev, prezident Komory inžinierov v investičnom projektovaní Sofia (Bulharsko)
 • Kvalita projektových a inžinierskych prác a ich honorovanie v Grécku
  Efstathios Tsegkos, člen Predstavenstva Technickej komory Grécka

Po odborných prednáškach sa otvorila diskusia o spôsoboch zvýšenia kvality stavieb aj pre stavby vo verejnom obstarávaní ako aj v súkromnom sektore. Aj kvalita by mala byť jedným z hlavných kritérií súťaže verejného obstarávania, nielen najnižšia cenová ponuka ako jediné kritérium, kt. obstarávatelia používajú vo verejných súťažiach.
Podľa § 35 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odsek (1), verejný obstarávateľ a obstarávateľ mali a majú možnosť definovať ponuky tak, aby ich mohli vyhodnotiť buď na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (zohľadňujúcej aj požadovanú kvalitu diela) alebo najnižšej ceny.

Z prednesených diskusných príspevkov vyplynulo, že stavebné diela sú produktmi so životnosťou presahujúcou niekoľko generácií. Preto je dôležité, aby pri rozhodovaní vo fázach plánovania, kontroly, realizácie a údržby stavieb nebola jediným kritériom najnižšia cenová ponuka, ale najkvalitnejšia ponuka s primeranou cenou a zodpovednosťou za dosiahnutie kvalitného stavebného diela. V mnohých prípadoch na Slovensku sa stáva, že už po veľmi krátkej dobe životnosti stavieb sú nutné zosilnenia a úpravy týchto stavieb, a nakoniec, je ich cena podstatne vyššia, ako sa očakávalo, a pravdepodobne podstatne vyššia, aká by bola pri kvalitnom a cenove primeranom plánovaní od začiatku.

Panelovú diskusiu uzavrel po 90-minútovej živej diskusii Vladimír Benko otázkami do pléna:
- Vieme na Slovensku legislatívne upraviť podmienky pre dosiahnutie kvalitnejších stavieb?
- Chceme hľadať dôvody, prečo to nejde alebo sa pokúsime nájsť cesty, ako to urobiť?
- Necháme celú reguláciu na voľný trh (dopyt a ponuka) pre produkty, ktorých životnosť je niekoľko generácií a pri objednávaní a plánovaní ešte nič nie je vidieť?

Fotografie z podujatia:

Panelová diskusia „KVALITA PROJEKTOVÝCH A INŽINIERSKYCH PRÁC A ICH HONOROVANIE V EURÓPE“, 4.3.2011 Bratislava.


Úvodný príspevok Vladimíra Benka, 1. podpredsedu SKSI. (Foto: Miroslav Miklas)


Členovia panelovej diskusie (zľava doprava): Efstathios Tsegkos (Grécko); Joachim Jobi (Belgicko); Dimitar Natchev (Bulharsko); Florian Kirchhof (Nemecko).
(Foto: Miroslav Miklas)
Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';