Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Pondelok, 08.08.2022, 01:15

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Rôzne

Problematika vypísania súťaže na riešenie „Starého mosta“ v Bratislave

Návrh SPOLUPRÁCE SKSI k problematike vypísania súťaže na riešenie „Starého mosta“ v Bratislave a STANOVISKO Predstavenstva SKSI k problematike „Starého mosta“ v Bratislave

 

 

 

Návrh SPOLUPRÁCE SKSI k problematike vypísania súťaže na riešenie „Starého mosta“ v Bratislave

V médiách bola v minulých dňoch zverejnená informácia odvolávajúca sa na rokovania primátora mesta Bratislava pána Ing. Ďurkovského s architektmi zastupujúcimi Slovenskú komoru architektov k otázke vypísania súťaže na riešenie „Starého mosta“ v Bratislave.

Zástupcovia Slovenskej komory stavebných inžinierov sa zúčastnili so zástupcami Slovenskej komory architektov zúčastnili spoločného rokovania organizovaného Spolkom architektov Slovenska, kde bol odbornej verejnosti predstavený návrh riešenia „Starého mosta“ v Bratislave ako súčasť projektovej dokumentácie „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov Dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“.

V následnej diskusii zástupcovia Slovenskej komory stavebných inžinierov zaujali vecné stanoviská a odporúčania k predloženým návrhom a vyjadrili potrebu participácie odborníkov zo Slovenskej komory stavebných inžinierov pri stanovovaní súťažných podmienok a následného vyhodnotenia súťaže aktívnou účasťou v súťažnej komisii.

Podľa našich informácií bude Slovenská komora architektov vypracovávať súťažné podmienky na premostenie Dunaja zo Šafárikovo námestia.

Nakoľko ide o urbanisticko – architektonické riešenie „premostenia“ (čo bez vyriešenia predmostí je nemožné) Slovenská komora stavebných inžinierov požaduje, aby predmetné súťažné podmienky obsahovali aj povinnosť súťažiacich preukázať funkčnosť a možnosť stavebného a prevádzkového vyriešenia predmostí, ktoré je už aj v súčasnosti veľmi preťažené.

Most je predovšetkým inžinierska stavba, jedinečná v oblasti dopravného staviteľstva. Stavební inžinieri majú túto činnosť zakotvenú aj v základnom našom spoločnom zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, príloha 1.

Verejné vyjadrenia zástupcov Slovenskej komory architektov a Spolku architektov Slovenska podporili rozhodujúci význam dopravného riešenia.

Slovenská komora stavebných inžinierov je pripravená podieľať sa na vypracovaní súťažných podmienok a prácach na vyhodnotení súťažných návrhov. Len spolupráca odborníkov z oblasti urbanizmu, dopravného inžinierstva a architektúry zabezpečí synergický efekt, odborným aj laickým spoločenstvom prijateľný názor na posudzovanie predložených súťažných návrhov.

Spoluprácu navrhujeme v oblastiach:

-    dopravnej koncepcie a prevádzkovej spôsobilosti oboch predmostí,

-    koncepcii a konštrukcii mostného objektu.

Slovenská komora stavebných inžinierov odporúča špecialistov do komisie na vypracovanie súťažných podmienok a komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov:

a) pre oblasť zakladania a mostov: prof. Ing. Eugen Chladný, PhD., prof. Ing. Peter Turček, PhD., doc. Ing. Ľubomír Bolha, PhD.

b) pre oblasť dopravného inžinierstva: Ing. Rudolf Surový, Ing. Igor Dula, CSc.

    pre oblasť dopravných stavieb: Ing. Ján Tomko.

Veríme, že spoluprácou odborníkov bude úloha zdarne dokončená. Vzhľadom na aktuálnosť riešenia problému očakávame Vaše návrhy na spolupráce bezodkladne.

 

 

S pozdravom

 

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., v.r.

predseda SKSI

 

 

V Bratislave 18. augusta 2008

                                                                                                         

 

Slovenská komora architektov

Ing. arch. Juraj Šujan,

predseda

Bratislava

 

Na vedomie:

Ing. Andrej Ďurkovský. primátor mesta Bratislavy

prof. Ing. arch. Štefan Šlachta. Bratislava


Príloha 1

 

Podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov:

(1) Inžinier môže byť autorizovaný na vykonávanie:

a) komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického

    poradenstva

(2) Inžinier podľa odseku 1 písm. a) je oprávnený na:

       a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na spracúvanie stavebných

           zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií,

           územnoplánovacích prieskumov a a rozborov, komplexných výhľadových

           inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií.

 

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb (aktualizované úplné znenie - stav k 1. 1. 2008)

 

§ 1

(1) Týmto opatrením sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb na štatistické účely, na účely medzinárodného porovnávania štatistických ukazovateľov a na klasifikovanie typov stavieb.
(2) Predmetom klasifikácie stavieb sú stavby týchto typov:
a) budovy,
b) inžinierske stavby.
(3) Typy stavieb podľa odseku 2 sa podrobnejšie členia na oddiely, skupiny a triedy.
(4) Stavby sa klasifikujú podľa účelu ich hlavného využitia. Hlavné využitie stavby sa určuje percentuálnym podielom účelu využitia úžitkovej plochy stavby.

 

§ 2

Na účely tohto opatrenia je
a) stavba -každá stavebná konštrukcia pevne spojená so zemou, ktorá je výsledkom stavebnej činnosti,
b) budova zastrešená -stavba určená na ubytovanie osôb alebo na umiestnenie zvierat alebo vecí,
c) bytová budova - budova, v ktorej je najmenej 50 percent podlahovej plochy určených na ubytovanie,
d) nebytová budova -budova, ktorá nespĺňa podmienky podľa písmena c),
e) celková úžitková plocha stavby -plocha, ktorá je určená na používanie bez ohľadu na jej umiestnenie v stavbe,
f)  inžinierska stavba -stavba ktorá nie je budova,
g) jednotka klasifikácie -samostatná stavba (budova, cesta, potrubný rozvod).

 

 

2 INŽINIERSKE STAVBY

ÚKP

JKSO

 

21

Dopravná infraštruktúra

 

 

 

 

211

Cestné komunikácie a miestne komunikácie

 

 

 

 

 

 2111

 Cestné komunikácie

 52 211.p1

822ex

 

 

 

 2112

 Miestne komunikácie

 52 211.p2

822ex

 

 

212

 Železnice a dráhy

 

 

 

 

 

 2121

 Celoštátne železnice

 52 212.p1

824ex

 

 

 

 2122

 Ostatné dráhy

 52 212.p2

824ex

 

 

 

 

 

 

825.8ex

 

 

 

 

 

 

822.4

 

 

 

 

 

 

828.5

 

 

213

 Letiská

 

 

 

 

 

 2130

 Pohybové, vybavovacie a manipulačné plochy

 52 213

822.3

 

 

214

 Mosty, nadjazdy, tunely a podzemné dráhy

 

 

 

 

 

 2141

 Mosty a nadjazdy

 52 221 plus 52 222

821

 

 

 

 2142

 Tunely a podzemné dráhy

 52 223 plus 52 224

825.1ex

 

 

215

 Prístavy, vodné cesty, priehrady a iné vodné diela

 

 

 

 

 

 2151

 Prístavy a vodné cesty

 52 232

801.57

 

 

 

 2152

 Priehrady

 52 233

825.1ex

 

 

 

 2153

 Melioračné rozvody vody a zariadenia

 52 231 plus 52 234

825.5ex

 

 

II. Vysvetlivky ku klasifikácii

 

2 INŽINIERSKE STAVBY

ÚKP

JKSO

 

21

Dopravná infraštruktúra

 

 

 

 

211

 Cestné komunikácie a miestne komunikácie

 

 

 

 

 

2111

Cestné komunikácie

 

 

 

 

 

 

 Táto trieda zahŕňa:

 

 

 

 

 

 

 - diaľnice a cesty spolu s križovatkami  a prípojkami.

 

 

 

 

 

 

 Táto trieda ďalej zahŕňa:

 

 

 

 

 

 

 - cestné osvetlenie a cestnú signalizáciu, nábrežia, oporné múry, bezpečnostné zariadenia,  parkoviská na diaľnici.

 

 

 

 

 V tejto triede nie sú zahrnuté:

 

 

 

 

 

 

 - autoservisy, čerpacie stanice 1230,

 

 

 

 

 

 

 - mosty a nadjazdy 2141,

 

 

 

 

 

 

 - tunely a podchody 2142.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2112

Miestne komunikácie

 

 

 

 

 

 

Táto trieda zahŕňa:

 

 

 

 

 

 

- miestne komunikácie v mestách a dedinách, vidiecke cesty a chodníky (spolu s parkoviskami, prípojkami, križovatkami, kruhovými objazdmi), napríklad ulice, aleje, parky, prístupové cesty, lesné chodníčky, pešie zóny, jazdecké a bicyklové chodníky, námestia, priechody

 

 

 

 

Táto trieda ďalej zahŕňa:

 

 

 

 

 

 

- pouličné osvetlenia a svetelné cestné signalizácie, nábrežia, priekopy, zvodidlá atď.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212  

 Železnice a dráhy

 

 

 

 

 

2121

Celoštátne železnice

 

 

 

 

 

 

Táto trieda zahŕňa:

 

 

 

 

 

 

- hlavné železničné trate, vlečky, železničné výhybky, železničné priecestia, železničné stanice (obyčajné a zriaďovacie, okrem budov), rušňové a vozňové depá (okrem budov).

 

 

 

 

Táto trieda ďalej zahŕňa:

 

 

 

 

 

 

- zariadenia na osvetlenie, signalizáciu, bezpečnosť a elektrifikáciu.

 

 

 

 

 

 

V tejto triede nie sú zahrnuté:

 

 

 

 

 

 

- budovy železničných staníc a dep 1241,

 

 

 

 

 

 

- železničné mosty 2141,

 

 

 

 

 

 

- železničné tunely 2142.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2122

Ostatné dráhy

 

 

 

 

 

 

Táto trieda zahŕňa:

 

 

 

 

 

 

- železnice vo veľkých mestách, metro, visuté, nadzemné a podzemné dráhy, mestské siete oddelené od ostatných druhov dopravy, napríklad električkové dráhy.

 

 

 

 

Táto trieda ďalej zahŕňa:

 

 

 

 

 

 

- nástupištia, osvetlenia, bezpečnostné a signalizačné zariadenia, elektrifikačnú infraštruktúru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

  Letiská

 

 

 

 

 

2130

Pohybové, vybavovacie a manipulačné plochy

 

 

 

 

 

 

 Táto trieda zahŕňa:

 

 

 

 

 

 

 - vzletové, pristávacie a rolovacie dráhy.

 

 

 

 

 

 

 Táto trieda ďalej zahŕňa:

 

 

 

 

 

 

 - osvetľovacie, signalizačné a bezpečnostné  zariadenia.

 

 

 

 

 

 

 V tejto triede nie sú zahrnuté:

 

 

 

 

 

 

 - budovy riadenia letovej prevádzky 1241.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

 Mosty, nadjazdy, tunely a podzemné dráhy

 

 

 

 

 

2141

Mosty a nadjazdy

 

 

 

 

 

 

Táto trieda zahŕňa:

 

 

 

 

 

 

- diaľničné, cestné alebo železničné mosty z ocele, betónu alebo z iného materiálu spolu s nadjazdmi.

 

 

 

 

Táto trieda ďalej zahŕňa:

 

 

 

 

 

 

- osvetlenia, signalizácie, bezpečnostné (zabezpečovacie) zariadenia,

 

 

 

 

 

 

- mobilné mosty, viadukty, mosty na družstevných a lesných cestách, pešie mosty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2142

Tunely a podzemné dráhy

 

 

 

 

 

 

Táto trieda zahŕňa:

 

 

 

 

 

 

- diaľničné, cestné a železničné tunely, podchody.

 

 

 

 

 

 

Táto trieda ďalej zahŕňa:

 

 

 

 

 

 

- zariadenia na osvetlenie, signalizáciu a bezpečnosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

 Prístavy, vodné cesty, priehrady a iné vodné diela

 

 

 

 

 

2151

Prístavy a vodné cesty

 

 

 

 

 

 

Táto trieda zahŕňa:

 

 

 

 

 

 

- morské alebo riečne prístavy (nábrežia vrátane vyväzovacích zariadení, doky, lodenice, prístavné hrádze, móla, atď.),

 

 

 

 

- plavebné kanály,

 

 

 

 

 

 

- riečne diela a kanálové konštrukcie (plavebné komory, prieplavné mosty a tunely), rejdy, zátoky.

 

 

 

 

Táto trieda ďalej zahŕňa:

 

 

 

 

 

 

- vojenské prístavy,

 

 

 

 

 

 

- lodenice

 

 

 

 

 

 

V tejto triede nie sú zahrnuté:

 

 

 

 

 

 

- majáky 1241,

 

 

 

 

 

 

- priehrady a podobné ochranné konštrukcie 2152,

 

 

 

 

 

 

- pobrežné a riečne prekladiská ropných látok (uhľovodíkov) 2303,

 

 

 

 

 

 

- prístavy pre plachetnice a jachty 2412.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STANOVISKO Predstavenstva SKSI k problematike „Starého mosta“ v Bratislave

V súčasnosti sa rozprúdili v odbornej a laickej verejnosti diskusie okolo návrhov „Starého mosta“ v Bratislave. Okrem iných aj denník Pravda uverejnil v prílohe Bratislava dňa 4. augusta 2008 článok pod názvom „Architekti chcú súťaž pre starý most“, a uverejnil text:   “ Na prehodnotenie postupu vyzvala v piatok Slovenská komora architektov, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a projektová organizácia Dopravoprojekt, ktorá projektovala všetky bratislavské mosty cez Dunaj.“
SKSI požiadala šéfredaktora denníka o ospravedlnenie za uverejnenie nepravdivej a zavádzajúcej informácie, nakoľko SKSI nikoho nevyzvala, ani doteraz nevydala žiadne vyhlásenie vo veci súťaže návrhu rekonštrukcie Starého mosta v Bratislave.
Víťazom verejnej súťaže na vyhotovenie projektovej dokumentácie „ Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov Dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosáková ulica - Šafárikovo námestie“, v zmysle zverejnených súťažných podmienok sa v roku 2007 stalo združenie firiem Alfa 04, Reming Consult a PIO Keramoprojekt. Predmetom súťaže bolo spracovanie a dodanie  projektovej dokumentácie v stupni DUR (Dokumentácia na vydanie rozhodnutia pre umiestnenie stavby), DSP (Dokumentácia na vydanie stavebného povolenia), DRS (Dokumentácia na realizáciu stavby), DVZ (Dokumentácia na výber zhotoviteľa) a AD (Odborného autorského dozoru stavby). Nosným objektom súboru stavieb je objekt „Starý most cez Dunaj“. V stanovení rozsahu stavby ktorý je uvedený v predmete zákazky, je jednoznačne napísané že  súčasná mostná konštrukcia nevyhovuje požadovanému účelu a preto je potrebné uvažovať s výmenou  mostnej  konštrukcie za novú pri zachovaní existujúcich pilierov.
Projektanti jednotlivých návrhov Starého mostu sú  autorizovaní stavební inžinieri v súlade s platnými zákonmi pre vykonávanie aj komplexných architektonických a inžinierskych služieb a technického poradenstva inžinierskych a dopravných stavieb.

Kvalitný komplexný návrh inžinierskych konštrukcií a hlavne mostov si vyžaduje prelínanie a úzku spoluprácu odborných činností jednotlivých profesií ako sú: dopravný inžinier, statik, architekt, inžinier pre vodohospodárske stavby, geotechnik a inžinier pre technické a technologické vybavenie stavieb, a iní.

Konštatujeme, že z hľadiska odbornosti aj skúseností sú to projektanti, ktorí najlepšie spĺňajú predpoklady návrhu náročného stavebného diela - mostnej konštrukcie. Zrealizované mostné objekty, z ktorých  mnohé boli ocenené doma aj v zahraničí sú toho dôkazom.

Záverom chceme zdôrazniť, že v danom prípade bola dostatočná a adekvátna spolupráca erudovaných odborníkov pri tvorbe návrhu starého mosta v Bratislave. SKSI konštatuje, že podmienky samotnej súťaže sú plne v kompetencii obstarávateľa.

V Bratislave, dňa 5. augusta 2008Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';