Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Pondelok, 08.08.2022, 01:04

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Rôzne

Stanovisko ku konferencii „Slobodné povolanie inžinierov“ konanej 6.11.2007 v Mojmírovciach

Na Úrad SKSI bola dňa 18.12.2007 doručená požiadavka zverejniť nasledujúce stanovisko:


Na základe názoru Výboru RZ SKSI Trnava a súhlasného stanoviska nadpolovičnej väčšiny účastníkov konferencie o slobodnom povolaní inžinierov v Mojmírovciach 6.11.2007 žiadam o okamžité uverejnenie pripojeného stanoviska účastníkov na stránke Komory - www.sksi.sk.

Ide o reakciu na subjektívne a negatívne hodnotenie konferencie uverejnené v Inžinierskych informáciách č.4/2007 a súčasne o dosiahnutie čo najskoršieho informovania členov Komory o skutočnom stave.

S pozdravom

Ján Kyseľ


Stanovisko
účastníkov konferencie „Slobodné povolanie inžinierov“ konaného 6.11.2007 v Mojmírovciach

 

Účastníci vyššie uvedenej konferencie po prečítaní príhovoru predsedu SKSI profesora Majdúcha v Inžinierskych informáciách č. 4/2007, v ktorom sa subjektívne a kategoricky negatívne vyjadruje k priebehu a výsledkom uvedenej konferencie dávajú toto stanovisko:

1. Citujeme zo záverečného vyhodnotenia konferencie predneseného na jej záver odborným garantom prof.Ing. Františkom Ohrablom, PhD., ku ktorému nemal nikto z účastníkov pripomienky:

"1. Stretnutie v rámci medzinárodnej konferencie ukázalo, že vo všetkých krajinách V–4  je oblasť výkonu slobodného povolania nejasná najmä z hľadiska právnych predpisov a definovania súčasného postavenia inžinierov vykonávajúcich slobodné povolania, keďže môžu svoje povolanie vykonávať aj formou zamestnanca právnickej osoby.

2. Konferencia výrazne artikulovala potrebu dlhodobého propagovania a medializácie slobodného povolania inžiniera v odbornej i laickej verejnosti.

3. Konferencia konštatovala, že celoživotné vzdelávanie musí byť pre úspešný výkon SP systémové, tak, ako je to napríklad v schválenej novele zákona Komory geodetov a kartografov .

4. Ako ukázali aj prednášky zahraničných účastníkov konferencie z krajín V–4, je veľmi dôležitá medzinárodná výmena skúseností pre ďalší  rozvoj vykonávania SP inžinierov. „

 

2. Ako priami účastníci konferencie môžeme potvrdiť, že v každom prednesenom príspevku zo SR, ČR, Poľska a Maďarska boli zreteľne artikulované návrhy na ďalší rozvoj slobodného povolania inžinierov, napr. zavedenie osobitnej právnej formy pre SP v Obchodnom zákonníku, návrhy na konkrétnu spoluprácu stavovských komôr, oceňovanie práce SP, etika vykonávania SP atď...

 

3. Konferencia mala značný domáci ohlas, napr. predseda Komory geodetov a kartografov Ing. Stromček priamo na konferencii vysoko hodnotil úroveň konferencie. V zahraničných komorových časopisoch boli publikované články o význame tejto konferencie, napr. v Maďarsku v decembrovom čísle štvorstránkový článok.

 

4. Konferencia nemala ambície byť vedeckou konferenciou, jej hlavný zámer bol vyhodnotiť súčasný stav a naznačiť možnosti rozvoja SP, čo konferencia aj bezpochyby  splnila.

 

5. Zarážajúce je, že pri publikovaní takého znevažujúceho subjektívneho stanoviska predsedu samosprávnej stavovskej inžinierskej komory nebol daný priestor na vyjadrenie názoru účastníkov samotnej konferencie, čím do širokej členskej základne SKSI bol vnesený tendečný negatívny názor na konferenciu a predovšetkým na jej organizátorov.

 

6. Dolupodpísaní žiadame o zverejnenie tohto stanovisko okamžite na webovej stránke SKSI, aby nebol zverejnený názor predsedu profesora Majdúcha jediným názorom na predmetnú vec.

 

Podpísaní:

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

 Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';