Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 07.08.2022, 23:18

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI informuje > Rôzne

Odporúčaný obsah a rozsah výkonu stavebného dozora investora

V prípravnej a projektovej časti stavby

 1. Návrh podmienok pre výber zhotoviteľa v spolupráci s objednávateľom, výber zhotoviteľa,
 2. Zabezpečenie spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľa pri predprojektovej prípravy stavieb.
 3. Zabezpečenie odovzdania projektových podkladov a účasť na rokovaniach s neopomenuteľnými verejnými orgánmi štátnej správy,
 4. Zoznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebným povolením, zmluvami na realizáciu stavby a ďalšími podmienkami na realizáciu stavby,
 5. Zápisničné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby a zabezpečenie vytýčenia podzemných sietí a prekážok,
 6. Protokolárne odovzdanie výškového a smerového vytýčenia stavby oprávneným geodetom.
 7. Zabezpečenie povolenia na dočasné využívanie miestnych verejných priestranstiev, súkromných pozemkov pre účely výstavby.
 8. Účasť na kontrolnom premeraní terénu pred začatím stavebných prác.
 9. Kontroluje včasné zavedenie stavebného denníka a potvrdzuje v ňom termín začatia výstavby.
 10. Podieľa sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a projektantom stavby (dozorom projektanta) zameraných na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek.
 11. Spolupracuje so zhotoviteľom pri tvorbe plánu kvality stavby, pokiaľ je zmluvne dohodnutý, kontrolný a skúšobný plán, výber stavebných materiálov, poddodávok, časový plán, riešenie rozporov, dokumentácia o kvalite.
 12. Vedenie dokumentácie požadovanú objednávateľom.

 

V realizačnej časti stavby

 1. Sleduje dodržiavanie podmienok stavebného povolenia a opatrení Slovenskej stavebnej inšpekcie počas realizácie stavby.
 2. Sleduje, či práce sú vykonávané v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy, projektovou dokumentáciou.
 3. Sleduje a kontroluje kvalitu vykonaných prác a technológie realizovaných prác v súlade s platnými normami a predpismi.
 4. Kontroluje po vecnej stránke množstvá realizovaných prác a zistené množstvá zaznamenáva.
 5. Kontroluje vedenie stavebného denníka a úplnosť záznamov v súlade s podmienkami zmluvy.
 6. Spolupracuje s orgánmi štátnej a miestnej správy.
 7. Sleduje plnenie dohodnutých podmienok výkonu dozoru projektanta stavby.
 8. Odsúhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentácii, ktoré nemenia náklady stavby, termíny výstavby a nezhoršujú parametre stavby.
 9. Predkladá na odsúhlasenie objednávateľovi doplnky a zmeny, ktoré menia náklady, termíny alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním.
 10. Bezodkladne informuje objednávateľa (investora) o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe.
 11. Kontroluje cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a platobných dokladov v súlade s podmienkami zmluvy, výsledky predkladá objednávateľovi na likvidáciu.
 12. Kontroluje kvalitu montáže, vykonávanie zálievok, zvarov a iných spojov.
 13. Osobitne kontroluje tie časti diela, ktoré budú pri ďalších prácach zakryté alebo sa stanú neprístupné.
 14. Sleduje odovzdávanie pripravených prác ďalším zhotovením a ich záväzné činnosti v súlade so zmluvami.
 15. Sleduje dohodnuté čiastkové termíny stavby a kontroluje kvalitu a rozsah zmluvy a stavebného povolenia.
 16. Kontroluje postup prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných termínov zmlúv, upozorňuje objednávateľa na prípadné neplnenie týchto termínov, pripravuje podklady na uplatnenie majetkových sankcií podľa zmluvy.
 17. Spolupracuje so zodpovedným geodetom objednávateľa pri dohľade na dodržiavaní priestorového  rozmiestnenia objektov.
 18. Spolupracuje s projektantom a so zhotoviteľmi na prípadnom odstránení nedostatkov projektu.
 19. Preveruje, či zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií, prác a či tieto skúšky vykonávajú aj jeho poddodávatelia, vyžaduje doklady a kontroluje výsledky, ktoré preukazujú požadovanú kvalitu.
 20. Sleduje a vyžaduje spolu s dodávkami materiálov, strojov a konštrukcií predpísanú dokumentáciu, najmä doklady o ich kvalite.
 21. Kontroluje riadne uskladňovanie materiálov, konštrukcií, zariadení, strojov na stavenisku
 22. Zabezpečuje nahlásenie archeologických nálezov alebo iných historických pamiatok.
 23. Spolupracuje s pracovníkmi zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami.
 24. Dbá aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejné priestranstvá a podzemné vedenia súvisiace so stavbou alebo tie, ktoré používa pre výstavbu.
 25. Sleduje aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do pôvodného stavu, resp. podľa požiadaviek nájomnej zmluvy a stavebného povolenia
 26. Podľa potreby organizuje kontrolný deň stavby na koordináciu prác s poddodávateľmi zhotoviteľa.
 27. Upozorňuje zhotoviteľa zápisom na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality stavby pokiaľ sú mu známe.

 

Pri hrubých porušeniach technologickej disciplíny, porušovaní bezpečnostných predpisov, pri možnosti výskytu škôd, môže byť stavebný dozor splnomocnený pozastaviť vykonávanie ďalších prác.Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';