Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 14.08.2022, 04:59

> Neprehliadnite - užitočné informácie > Právne predpisy a normy > Energetická hospodárnosť budov

Energetická hospodárnosť budov - Prehľad technických noriem a záväzných právnych predpisov

 

[1] Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

[2] Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 625/2006 Z.z. z 22. novembra 2006, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[3]  Zákon č. 314/2004 Z. z. o stavebných výrobkoch

 

Tepelná ochrana budov

[4]   STN 73 0540 - 1:2002 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana. Terminológia

[5]   STN 73 0540 - 2:2002 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana. Funkčné požiadavky

[6]   STN 73 0540 - 3:2002 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana. Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov

[7]   STN 73 0540 - 4:2002 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana. Výpočtové metódy

[8]   STN EN ISO 7345 Tepelná izolácia. Fyzikálne veličiny a definície

[9]   STN EN ISO 9288 Tepelná izolácia. Šírenie tepla sálaním. Fyzikálne veličiny a definície

[10] STN EN ISO 9251 Tepelná izolácia. Podmienky šírenia tepla a vlastnosti materiálov. Slovník

[11] prEN 15251:2005 Kritériá pre vnútorné prostredie budov, tepelnú pohodu, kvalitu vzduchu v budovách, svetlo a hluk

[12] EN 832 Thermal Performance of Building - Calculation of Energy Use for Heating – Residential Buildings.

[13] prEN 15217 Energetická hospodárnosť budov. Metódy vyjadrenia energetickej hospodárnosti a energetickej certifikácie budov

[14] prEN 15203 (združené s prEN 15215) Energetická hospodárnosť budov. Stanovenie potreby energie a definície hodnotení

[15] WI 29 Požiadavky na údaje pre štandardné postupy normalizovaného ekonomického vyhodnotenia, vrátane obnoviteľných zdrojov energie

[16] STN EN ISO 15927-1 Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 1: Mesačné priemery jednotlivých meteorologických prvkov

[17] prEN ISO 15927-2 Tepelnovlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 2: Hodinové údaje pre navrhovanie tepelnej záťaže

[18] prEN ISO 15927-3 Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 3: Výpočet indexu hnaného dažďa pre zvislé povrchy z hodinových údajov vetra a dažďa

[19] STN EN ISO 15927-4 Tepelnovlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 4: Hodinové údaje na posúdenie ročnej potreby energie na vykurovanie a chladenie

[20] STN EN ISO 15927-5 Tepelnovlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 5: Údaje na výpočet tepelných strát pri vykurovaní budov

[21] prEN ISO 15927-6 Tepelnovlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 6: Akumulované rozdiely teplôt (dennostupne)

[22] EN ISO 6946 Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová metóda

[23] prEN ISO 6946rev Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová metóda

[24] prEN ISO 10456 Stavebné materiály a výrobky. Metódy stanovenia deklarovaných a návrhových hodnôt tepelnotechnických veličín

[25] EN ISO 10456 Stavebné materiály a výrobky. Metódy stanovenia deklarovaných a návrhových hodnôt tepelnotechnických veličín

[26] EN ISO 13370 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Šírenie tepla zeminou. Výpočtové metódy

[27] EN ISO 10077-1 Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 1: Zjednodušená metóda

[28] prEN ISO 10077-1 rev: Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 1: Všeobecne

[29] STN EN ISO 10077-2 Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 2: Numerická metóda pre rámy

[30] STN EN ISO 10211-1 Tepelné mosty v budovách pozemných stavieb. Tepelné toky a povrchové teploty. Časť 1: Všeobecné výpočtové metódy

[31] STN EN ISO 10211-2 Tepelné mosty v budovách pozemných stavieb. Tepelné toky a povrchové teploty. Časť 2: Podrobné výpočty

[32] prEN ISO 14683rev Tepelné mosty v stavebných konštrukciách. Lineárny stratový súčiniteľ.  Zjednodušené metódy a orientačné hodnoty

[33] EN ISO 14683 Tepelné mosty v stavebných konštrukciách. Lineárny stratový súčiniteľ.  Zjednodušené metódy a orientačné hodnoty

[34] EN ISO 13786 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Tepelno-dynamické charakteristiky. Výpočtové metódy

[35] prEN ISO 13786rev Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Tepelno-dynamické charakteristiky. Výpočtové metódy

[36] EN ISO 13789 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merná tepelná strata prechodom tepla. Výpočtová metóda

[37] prEN ISO 13789rev Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merná tepelná strata prechodom tepla. Výpočtová metóda

[38] STN EN ISO 13791 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet vnútorných teplôt miestnosti bez strojového chladenia v letnom období. Všeobecné kritériá a postupy hodnotenia

[39] STN EN ISO 13792 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet vnútorných teplôt miestnosti bez strojového chladenia v letnom období. Zjednodušené metódy

[40] STN EN 13363-1 Zariadenia slnečnej ochrany kombinované so zasklením. Výpočet solárnej a svetelnej priepustnosti. Časť 1: Zjednodušená metóda

[41] STN EN 13363-2 Zariadenia slnečnej ochrany kombinované so zasklením. Výpočet solárnej a svetelnej priepustnosti. Časť 2: Podrobná výpočtová  metóda

[42] STN EN 673 Sklo v stavebníctve. Stanovenie súčiniteľa prechodu tepla. Výpočtová metóda

[43] STN EN 410 Sklo v stavebníctve. Stanovenie svetelných a solárnych vlastností zasklenia

[44] STN EN ISO 13 788 Tepelnovlhkostné vlastnosti stavebných dielcov a konštrukcií. Vnútorná povrchová teplota na vylúčenie kritickej povrchovej vlhkosti a kondenzácie vnútri konštrukcie. Výpočtová metóda

[45] STN EN ISO 13790 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie

[46] prEN ISO 13790rev Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie


 

Vykurovanie a príprava teplej vody

[47] prEN 15316 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek   systému a účinností systému.

[48] STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného  príkonu

[49] prEN 15 377 Design of embeded water based surface heating and cooling systems

[50] STN 06 3020  Ohrievanie úžitkovej vody. Navrhovanie a projektovanie.

[51] prEN 15378   Vykurovacie systémy v budovách. Inšpekcia kotlov a vykurovacích systémov

[52] prEN 15265  Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie.  Všeobecné kritériá a postupy hodnotenia

[53] prEN 14 335 Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies.


 

Vetranie klimatizácia

[54] STN EN 12792  Vetranie budov. Symboly, termíny a grafické značky

[55] prEN15240 Ventilation for buildings – Guidelines for the inspection of air-conditioning systems

[56] prEN 15255 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet tepelnej záťaže citeľným teplom pre chladenie priestorov. Všeobecné kritériá a postupy hodnotenia

[57] prEN 15265 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie. Všeobecné kritériá a postupy hodnotenia

[58] prEN 15243 Vetranie budov. Výpočet teplôt priestoru a tepelných ziskov (záťaže) a energie pre budovy s klimatizáciou.

[59] STN EN 13 465 Vetranie budov. Výpočtové metódy na stanovenie prietoku vzduchu v obytných priestoroch

[60] prEN 15 241 Vetranie budov. Výpočtové metódy na stanovenie prietoku vzduchu v obytných priestoroch

[61] prEN 15 242 Ventilation for buildings – Calculation methods for the determination o fair flow rates in buildings inluding infiltration (nahradí STN EN 13465

[62] STN EN 13779 Vetranie nebytových budov. Výkonnostné požiadavky na vetracie a klimatizačné zariadenia

[63] STN EN 12599 Vetranie budov. Skúšobné postupy a meracie metódy na preberanie inštalovaných vetracích a klimatizačných systémov


 

Elektroinštalácia a osvetlenie budov

[64] prEN 15 193-1: Výpočtové postupy energetickej hospodárnosti budov z hľadiska osvetlenia

[65] STN EN 12 665 Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritériá na stanovenie požiadaviek na osvetlenie

[66] STN EN 12 454-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta

 

 

 

 

 Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';