Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 26.05.2024, 22:43

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Ostatné podujatia

S úctou spomíname... Ing. Miloš Nevický, PhD.


 

SMUTOČNE OZNAMENIE

Dňa 12. mája 2019 nás po ťažkej chorobe navždy opustil pán Ing. Miloš Nevický, PhD., ktorý by sa 2. augusta dožil nádherných 88 rokov. Narodil sa v r. 1931 v Olomouci, v rodine dôstojníka. Strednú školu ukončil maturitou s vyznamenaním na Gymnáziu v Ružomberku. V roku 1955 ukončil štúdium na Fakulte inžinierskeho staviteľstva SVŠT v Bratislave opäť s vyznamenaním a získal diplom stavebného inžiniera so špecializáciou na konštrukcie stavieb. Aj po skončení školy sa naďalej venoval štúdiu a vzdelávaniu, absolvoval množstvo odborných podujatí a vedeckú výchovu, ktorú v roku 1986 úspešne ukončil na Fakulte architektúry SVŠT Bratislava a získal vedecko-pedagogickú hodnosť PhD.

Svoju profesionálnu dráhu začal v Rudnom projekte v Košiciach, kde nastúpil v roku 1955 na miesto projektanta – statika a postupne prešiel na vedúceho projektanta a vedúceho oddelenia statiky stavieb. Pracoval tu v projekčných skupinách aj samostatne na významných a náročných projektoch rudného a magnezitového priemyslu na Slovensku, napr. Baňa Bankov v Košiciach, Magnezitky v Jelšave, Lubeníku, Hačave a Slovinkách, Mária baňu v Rožňave, Drviareň v Pezinku, Úpravňu rúd v Smolníku a Úpravňu rúd v Rudňanoch.

V čase prípravy výstavby Východoslovenských železiarní bol v r. 1964 vymenovaný do funkcie vedúceho stavebného odboru novozaloženého Hutného projektu v Košiciach, ktorý sa stal generálnym projektantom VSŽ. Od roku 1972 vo funkcii technicko-výrobného námestníka viedol projektový kolektív, ktorý vytvoril projekty mnohých stavieb VSŽ, stavieb Závodov ťažkého strojárenstva na Slovensku, Teplárne Košice 2, Elektrárne Nováky IV, obilných síl a výrobní kŕmnych zmesí pre poľnohospodárstvo, a mnoho ďalších. Pod jeho vedením boli spracované viaceré významné rozvojové štúdie, napr. štúdia Rozvoja motorizmu na Slovensku, štúdia Výstavby priemyselných zón, štúdia Výroby osobných automobilov na Slovensku z územno-technických hľadísk, štúdia Výstavby menších výrobných závodov priemyslu a služieb, ako aj štúdia Výstavby občianskych stavieb najmä na východnom Slovensku.

Po dvadsiatich rokoch úspešnej práce v projekcii nastúpil v roku 1975 na miesto technického námestníka a v roku 1981 na miesto podnikového riaditeľa Hutných stavieb Košice. V rokoch 1984-1989 pôsobil ako vedúci odboru vedecko-technického rozvoja Priemyslového staviteľstva GR v Košiciach, kde spolupracoval s riešiteľmi odborových, rezortných a štátnych úloh VTR a s výskumno-vývojovými pracoviskami a ústavmi na Slovensku. Od roku 1989 ako námestník pre ekonomický výskum a v rokoch 1990-1992 ako riaditeľ Výskumno-vývojového ústavu priemyslových stavieb Košice sa podieľal na riešení viacerých odborových, rezortných aj štátnych úloh technického a ekonomického výskumu a vývoja pre výstavbu a stavebníctvo. V rokoch 1992-1993 bol spoluzakladateľom a riaditeľom akciovej spoločnosti IQ SERVIS Košice.

V rokoch 1994-1995 pôsobil ako vedúci výskumný a pedagogický pracovník na Stavebnej fakulte TU v Košiciach. Bol členom Rady vlády pre vedu a nové technológie a oponentom výskumno-vývojových úloh. Bol tiež členom vedeckých rád Technickej univerzity a SvF TU Košice. Je držiteľom Zlatej medaily TU Košice. Aj po roku 1995 naďalej spolupracoval externou formou so Stavebnou fakultou v Košiciach formou prednášok, bol členom skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky.

V roku 1995 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa Sekcie verejných prác na Ministerstve výstavby a verejných prác SR, kde pôsobil až do začiatku roka 1999. Pod jeho vedením boli vypracované návrhy novely zákona a nového znenia zákona o verejnom obstarávaní, zákona o koncesnom obstarávaní a zákona o verejných prácach, vypracovali sa tiež vykonávacie vyhlášky k týmto zákonom, ktoré boli akceptované v procese aproximácie práva SR s právom EÚ. Začali sa tvoriť aj rozvojové programy verejných prác a na vybrané prioritné stavby sa začala vykonávať štátna expertíza. Aj po svojom odchode z MVVP SR v roku 2000 spolupracoval na návrhu zásad a podkladov na príprave nového stavebného zákona.

Za roky svojej praxe napísal mnoho odborných článkov, oponentských posudkov, recenzií a prednášok, bol vedúcim autorských kolektívov publikácií „Verejné práce a obstarávanie“ a odbornej príručky „Príprava, vedenie a organizácia stavieb“. 

Zúčastnil sa mnohých študijných a pracovných pobytov v zahraničí, napr. v NSR, Švédsku, Dánsku, Taliansku, Švajčiarsku, Francúzsku, Veľkej Británii, v Strednej Ázii, v Japonsku, Iráne, Sýrii, Spojených arabských emirátoch, bol na stáži v orgánoch EÚ v Bruseli.

Dlhoročne aktívne pôsobil vo viacerých profesijných organizáciách, napr. Slovenskom zväze stavebných inžinierov, ktorého je zakladajúcim členom, ako aj Združenia pre stavebné právo Slovenska a Európskej spoločnosti pre stavebné právo a jeho pôsobenie od počiatku obnovenej SKSI po roku 1992 je mimoriadne významné. V roku 1992 sa stal členom Disciplinárnej komisie a následne ako člen Predstavenstva SKSI v rokoch 1995-2000 sa výraznou mierou podieľal aj na formovaní dlhodobých a koncepčných zámerov komory. V rokoch 2000-2004 bol predsedom Autorizačnej komisie SKSI a v období od r. 2004 do roku 2008 bol podpredsedom Predstavenstva a predsedom Legislatívnej komisie SKSI. V rámci regionálneho pôsobenia bol predsedom aj podpredsedom RZ SKSI v Košiciach.

Za svoje výnimočné pôsobenie v našej stavovskej organizácii a osobný prínos získal Ing. Miloš Nevický, PhD. v roku 2001 jej najvyššie vyznamenanie Pamätnú medailu SKSI a v roku 2011 Čestné členstvo v Slovenskej komore stavebných inžinierov, a v roku 2018 mu bola udelená Zlatá medaila SKSI za jeho celoživotnú významnú vedecko-technickú a pedagogickú činnosť v oblasti stavebníctva, aktívnu prácu v regionálnych a centrálnych orgánoch SKSI a celkový prínos k postaveniu SKSI v spoločnosti. V tom istom roku si prevzal na Pražskom hrade pri príležitosti 100. výročia založenia samostatnej Československej republiky Cenu Jože Plečnika, ktorá je najväčšou poctou za celoživotný prínos architektúre a staviteľstvu pre významných architektov a staviteľov z Českej a Slovenskej republiky.

Venoval sa skautingu, lyžovaniu, turistike, vodným športom, závodne vodnému slalomu a v posledných rokoch sa stalo jeho záľubou najmä fotografovanie. Oporou mu po celý život bola jeho rodina a priatelia.

Preto mu v mene všetkých jeho priateľov a známych, kolegov ďakujeme za možnosť stretnúť a spoznať sa v živote a prežiť s ním spoločné chvíle, potešiť sa z jeho prítomnosti, vzdať mu úctu, jeho zmyslu pre spravodlivosť a zodpovednosť a načerpať jeho životný optimizmus a múdrosť.

 
S úctou a stálou spomienkou
komoroví priatelia, známi a kolegovia  


Večná mu pamiatka! Print | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';