Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 14.06.2024, 02:09

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Odborné podujatia organizované a spoluorganizované komorou

Generálny súhlas UNMS SR na citácie STN pre členov komory

Generálny súhlas UNMS SR na citácie STN pre členov komory

Slovenská komora stavebných inžinierov prináša svojim členom opäť ďalší dôležitý benefit členstva v SKSI.

Podľa zákona o technickej normalizácii (§ 14 ods. 5 a 6, 60/2018) Úrad pre normalizáciu,  metrológiu a skúšobníctvo  Slovenskej republiky (ďalej len „UNMS“) udeľuje súhlas  na  odplatné  alebo  bezodplatné  citovanie  časti  STN alebo časti technickej normalizačnej informácie. SKSI ako dlhodobý partner UNMS dohodol generálny súhlas pre členov SKSI na odplatné citovanie podstatnej časti STN alebo podstatnej časti technickej normalizačnej informácie v rámci zakúpených 11 000 noriem. SKSI je jedna z mála organizácií na Slovensku, ktorá uvedený súhlas dostala. Súhlas nadobudol platnosť dňa 5. apríla 2019.

Vyhláška ÚNMS č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy (bod G), ktorá nadobudla účinnosť od  01. 04. 2019 stanovuje, že osoba, ktorá cituje:

 A)     podstatnú časť slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, čiže doslovne uvedie znenie viac ako jednej strany formátu A4 a najviac 20% z celkového rozsahu slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, musí požiadať úrad o udelenie súhlasu  na danú citáciu. Úrad má na udelenie súhlasu na odplatné citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu, za predpokladu, že žiadosť má všetky potrebné náležitosti. 

 B)      nepodstatnú časť slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, čiže doslovne uvedie znenie najviac jednej strany formátu A4 z celkového rozsahu slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, musí si požiadať úrad o udelenie súhlasu na danú citáciu.

Do rozsahu citácie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie sa nezapočítava titulná strana, národný predhovor, titulná európska strana alebo titulná medzinárodná strana, zoznam obsahu, predhovor, európsky predhovor, predmet normy, termíny a definície, normatívne odkazy, literatúra, tiráž a vakát slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie.

Zároveň je stanovená výška úhrady za udelenie súhlasu na odplatné citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie podľa počtu citovaných noriem. Napríklad pri citovaní 1 normy je výška úhrady 2,- Eur.

Čo to pre členov SKSI znamená?

Vďaka udelenému súhlasu členovia SKSI môžu nerušene vykonávať svoju odbornú činnosť bez toho aby museli individuálne žiadať UNMS o súhlas na podstatnú citáciu normy, zaplatiť poplatok za rozsah citovaných noriem a následne čakať do 30 dní na vyjadrenie UNMS, alebo zasielať žiadosť o súhlas na nepodstatnú citáciu normy a tiež čakať na súhlas. Podotýkame, že UNMS nemusí súhlasiť s požadovaným rozsahom a účelom citovanej normy. V neposlednom rade SKSI každému členovi ušetrila nemalé finančné prostriedky, za predpokladu, že by citácie platili individuálne. Výsledný poplatok, ktorý SKSI za generálny súhlas zaplatila vo výške 5001,- Eur, považujeme tiež za priaznivý výsledok rokovaní s UNMS v prospech členov SKSI.

Členovia SKSI nemusia:

 A)     od 05. 04. 2019 individuálne žiadať UNMS o udelenie súhlasu na odplatné citovanie podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie za predpokladu, že citácia sa bude týkať slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie zo zakúpeného SKSI balíka 11 000 noriem.

 B)      od 01. 04. 2019 individuálne žiadať úrad o udelenie súhlasu na odplatné citovanie nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie za predpokladu, že citácia sa bude týkať slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie zo zakúpeného balíka 11 000 noriem.

Upozorňujeme, že uvedený súhlas je platný len pre 11 000 noriem, ktoré má SKSI zakúpené v rámci balíka od UNMS. Ak má člen záujem citovať normu mimo tohoto balíka noriem musí požiadať UNMS o jeden z vyššie uvedených súhlasov.

Dovoľujeme si upozorniť, že pri každom citovaní je potrebné uviesť nasledovnú vetu:

 „Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pod č. UNMS/00702/2019-702/003011/2019“.

Vážení členovia, sme radi, že ste našimi členmi a môžete využívať normy za bezkonkurenčných podmienok. Zároveň nás teší, že sme vám mohli uľahčiť prácu znížením administratívnej záťaže a tak vám prispieť k efektívnejšiemu výkonu  vášho povolania.

 

 Print | Top

 
Copyright 2024 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';