Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Pondelok, 24.02.2020, 10:16

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Ostatné podujatia

Workshop v spolupráci s Národným energetickým klastrom


Termín a miesto konania: 
utorok 19.2.2019 - Regionálna kancelária SKSI Košice, Južná trieda 93, 040 01 Košice
 streda 27.2.2019 - Regionálna kancelária SKSI Banská Bystrica, Kollárova 2, 974 01 Banská Bystrica 
 streda 6.3.2019 - Regionálna kancelária SKSI Trnava, Hornopotočná 1, 917 01 Trnava 
 streda 10.4.2019 - Regionálna kancelária SKSI Bratislava, Mýtna 29, 810 05 Bratislava 
 streda 17.4.2019 - Regionálna kancelária SKSI Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

Začiatok workshopov je vždy o 9:00 hod., predpokladaná dĺžka trvania je do 14:30 hod.


* * *

POZVÁNKA K  ÚČASTI NA PODUJATIE

ODBORNÝ ŠPECIALIZAČNÝ WORKSHOP V  RÁMCI SPOLOČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROJEKTU

ECO & ENERGY INNOVATION


Vážené dámy a páni, projektanti, stavební inžinieri, architekti, investori a realizátori stavebných objektov na Slovensku,
dovoľujeme si Vás v mene organizátorov pozvať k účasti a absolvovaniu vzdelávacieho projektu formou účasti na špecializovanom workshope obsahujúcom súbor nových aktuálnych informácií z oblasti legislatívy, investícií a inovačných prístupov pri tvorbe a realizácii stavebných objektov s osobitým zreteľom na problematiku súčasnej energetickej náročnosti a environmentálnej udržateľnosti na Slovensku.
 
Partneri projektu: Slovenská komora stavebných inžinierov SKSINárodný energetický klaster NEK
Odborný garant: Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA
Spolupracujúce organizácie: Národná recyklačná agentúra NARA – SK, Združenie výrobcov tepla SR, Združenie OZE

Hlavný motív účasti na workshope projektu:
Nosnou ideou projektu je podpora a rozširovanie vedomostnej bázy členskej základne oboch partnerov a ich odborných postupov a procesov vo vlastnej činnosti v dôsledku novo pripravovaných závažných zmien v hospodárstve a investíciách na Slovensku a v EU a zvyšovaniu konkurencieschopnosti práce a tvorby stavebných inžinierov, projektantov, a investorov v nadchádzajúcom období.
Od roku 2019 postupne dochádza k významnej zmene v hospodárskej politike EU a to k rastu dôrazu na inovácie a najmä na zohľadňovanie energetických a environmentálnych kritérií pri každom rekonštruovanom, revitalizovanom, či novo navrhovanom diele a investičnom zámere. Celý a značný rozsah nových, predpísaných, povinných a záväzných parametrov, zákonov, predpisov a metodík a najmä potrieb a očakávaní investorov bude povinný každý tvorca projektov uplatňovať vo svojej práci. K tomu prednostne slúži aj tento workshop, ktorý poskytne prostredníctvom renomovaných odborníkov z dotknutých oblastí priemyslu a občianskej i bytovej vybavenosti ucelený súbor poznatkov, prehľadov a manuálov pre prácu projektantov a investorov.
Cieľová skupina účastníkov projektu:
Stavební a strojní inžinieri, projektanti v odboroch a špecializáciách pozemné stavby, vodohospodárske stavby, energetické a environmentálne stavby a príbuzné odbory, zástupcovia investičných a bankových organizácií, pracovníci a hodnotitelia projektov certifikačných orgánov a špecializovanej stavebnej štátnej správy a samosprávy, účastní pri územných a stavebných konaniach, zamestnanci aplikovaného výskumu a špecializovaných technologických a projektových pracovísk univerzít.
Účastníci workshopov získajú certifikované osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho projektu a spôsobilosti ovládania predpisov a postupy projektovania v oblasti energetických a environmentálnych faktorov a priame zapojenie sa do ďalších priebežných podujatí NEK a SKSI v rámci projektových príprav a konzultácií.

Organizácia projektu:
Spočíva v účasti na jednodňových regionálnych odborných projektoch uskutočňovaných v spolupráci NEK a jeho pracovísk, s pracoviskami SIEA a regionálnymi zložkami SKSI a obsahujúcimi prednáškové a najmä prezentačné bloky na báze konkrétnych projektov a investičných riešení v dotknutých oblastiach. Výsledkom je príprava a získanie Manuálu a modulov pre tvorbu a riadenie projektov a diel s parametrami súčasných nárokov na špecifiká energetického a environmentálneho prostredia. Významným je aj objasnenie novej metodiky pre inovácie v projektovom inžinierstve a novinkách prístupu k investorom. Úspešné vlastné prezentácie inovatívnych investičných a projektových námetov budú predstavené na medzinárodnej konferencii ENERGOFUTURA 2019 v marci.

Program workshopov sa nachádza TU


VÝZNAM REGIONÁLNYCH WORKSHOPOV V RÁMCI PROJEKTU SPOČÍVA:

• v jedinečnosti prístupu k environmentálnemu a energetickému vzdelávaniu formou zoznámenia sa s novou platnou legislatívou pre projektovanie a realizáciu stavieb a aplikácií z priemyselnej praxe, oboznamovaním a osvojením si vzorových metodík pre spracovanie projektov a riešení.

• vo vybranom segmente uchádzačov – projektantov, stavebných inžinierov, realizátorov stavebných objektov, podnikateľov, členov komory a členov klastra, investorov ovplyvňujúcich reálne upevňovanie a uplatňovanie a rastu povedomia v ochrane a starostlivosti o životné prostredie, znižovanie energetickej náročnosti a zabezpečovaní trvalej udržateľnosti

• v komplexnosti programu - vzdelávanie, samoštúdium z informačných zdrojov a publikácií prostredníctvom prednášok a práce v študijnom portáli Eco Study Fronter, vyhotovenie prípadných vlastných prezentácií a účasť na medzinárodnej konferencii ENERGOFUTURA 2019 v marci v Košiciach.


Kontakt na organizátorov:

Národný energetický klaster NEK, Záhradnícka 72, Bratislava, tel. 0910/961 141, mail: info@nek.sk web: www.nek.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýtna 29, Bratislava, tel 02/3907 5042, mail: info@sksi.sk, web www.sksi.sk
 
Účasť pre záujemcov je bezplatná, vrátane občerstvenia a prístupu k študijnému portálu na základe vlastnej registrácie na podujatíPrint | Top

 
Copyright 2020 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';