Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Utorok, 24.05.2022, 14:12

> Neprehliadnite - užitočné informácie > Odborné skúšky a semináre ku skúškam > Stavbyvedúci (SV) a stavebný dozor (SD)

Otázky ku skúške odbornej spôsobilosti

Otázky na písomné testy skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor 
(aktualizované 20. augusta 2018)


Okruh tém na skúšky odbornej spôsobilosti
pre získanie oprávnenia pre činnosť stavbyvedúci a stavebný dozor

 1. Územno-plánovacie (ÚP) podklady a ÚP dokumentácia, územné rozhodnutie.
 2. Pojem stavba a jej členenie v zmysle stavebného zákona, základné požiadavky na stavby, pojmy stavebného poriadku.
 3. Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a vybrané činnosti vo výstavbe, kto ich môže vykonávať, podmienky pre získanie oprávnenia. Stavbyvedúci a stavebný dozor – ich činnosť, povinnosti a právomoci.
 4. Územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie a ich výsledok.
 5. Dokumenty uskutočňovania výstavby. Stavebný denník, vedenie, zápisy.
 6. Štátny stavebný dohľad, štátny dozor, autorský dozor, ich poslanie a právomoci.
 7. Všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
 8. Stavebné úrady, špeciálne a iné stavebné úrady a ich pôsobnosť.
 9. Vstup na cudzie pozemky a stavby, riešenie rozporov.
 10. Verejné obstarávanie, verejné práce, metódy verejného obstarávania.
 11. Živnosť, živnostník, podnikateľ, obstarávateľ, zamestnávateľ, zamestnanec, ich práva a povinnosti podľa Zákonníka práce.
 12. Spôsoby určovanie ceny, typy zmluvných cien – výhody, nevýhody.
 13. Kalkulácia jednotkovej ceny stavebných prác. Oceňovacie podklady, ponukové ceny. Charakteristika a stanovenie zisku.
 14. Druhy zmlúv, ich podstatné časti, záväzok v zmluve o dielo v zmysle Obchodného zákonníka a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa.
 15. Vady diela, spôsob ich odstránenia, priestupky a pokuty. Zodpovednosť účastníka podľa občianskeho zákonníka.
 16. Obnova kultúrnej pamiatky a obnova stavby v pamiatkovo chránenom území.
 17. Ochrana životného prostredia, povinnosti účastníkov výstavby pri ochrane vôd, ovzdušia, zelene, pri zábere iných pozemkov, verejných priestranstiev a pod.
 18. Povinnosti účastníkov výstavby pri nakladaní s odpadmi a ochrane pred hlukom.
 19. Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a zhotoviteľská dokumentácia. Obsah a rozsah. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby.
 20. Projekt organizácie výstavby, Plán organizácie dopravy. Stavebno-technologická príprava stavieb - predvýrobná príprava a výrobná príprava stavieb. Obsah a rozsah.
 21. Stavebný pozemok, stavenisko a jeho odovzdanie. Zariadenie staveniska a jeho členenie. Projekt zariadenia staveniska. Staveniskové komunikácie – zásady návrhu.
 22. Požiarna ochrana pri realizácii výstavby.
 23. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavenisku a stavbe – všeobecne a podľa druhu stavebných prác (zemné práce, práce vo výškach a pod.).
 24. Systém manažérstva kvality, technické normy, stavebné výrobky, skúšobný plán, certifikácia, zhoda, audit.
 25. Získanie oprávnenia vo výstavbe – autorizácia, autorizovaný architekt. autorizovaný stavebný inžinier a ich kategorizácia, samospráva autorizovaných osôb, podmienky získania oprávnenia.
 26. Poistenie právnických a fyzických osôb a rozostavaných stavieb.
 27. Spôsoby riadenia výstavby – druhy časových plánov, výrobná kalkulácia.
 28. Zemné práce – technologické vlastnosti hornín, zabezpečenie stien výkopov, návrh strojov pre zemné práce, doprava výkopku, nasypávky, zhutňovanie.
 29. Betonárske práce – zložky betónovej zmesi, vodný súčiniteľ, doprava betónovej zmesi, urýchľovanie tuhnutia a tvrdnutia, triedy betónu, skúška betónovej zmesi a skúška pevnosti betónu, doprava betónovej zmesi.
 30. Betonárska výstuž – trieda ocele, označenie, zvariteľnosť, ukladanie, krytie.
 31. Debnenie monolitických konštrukcií, druhy debnení, odebňovanie a oddebňovanie.
 32. Skladovanie stavebného materiálu - zásady a spôsob skladovania.

Vybrané špeciálne okruhy otázok z oblasti pozemných stavieb:

 1. Vyhotovenie základových konštrukcií – druhy základov.
 2. Montáž nosných konštrukcií budov – návrh žeriavov.
 3. Zastrešovanie budov.
 4. Povrchové úpravy stien a stropov.
 5. Dilatačné a pracovné škáry.
 6. Opláštenie stavebných konštrukcií.
 7. Vyhotovenie murovaných konštrukcií, deliacich stien, druhy murív a malty.

Vybrané špeciálne okruhy otázok z oblasti inžinierskych stavieb:

 1. Zhutňovanie zemných konštrukcií, skúška zhutniteľnosti.
 2. Budovanie násypov, spôsoby zlepšovania základovej pôdy...
 3. Vodný režim v zemine, hladina podzemnej vody...
 4. Odvodňovanie železničných trati a pozemných komunikácií, trativody...
 5. Inžiniersko-geologický prieskum, úlohy, metódy.
 6. Hĺbkové základy, druhy a technologické postupy.
 7. Únosnosť zemného telesa a podkladovej vrstvyPrint | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';