Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Utorok, 24.05.2022, 13:09

> Neprehliadnite - užitočné informácie > Odborné skúšky a semináre ku skúškam > Autorizácia

Kategórie autorizovaných inžinierov

Podľa § 5 ods. 1a)
A1 (označenie na osvedčení a pečiatke) - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

(na zadnej strane osvedčenia je uvedený nasledovný text)
Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 2 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený na:
a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií,
b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,
c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie,
e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
f)  vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,
g) vykonávanie stavebného dozoru.

---------------------------------------------------------

A2 (označenie na osvedčení a pečiatke) - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

(na zadnej strane osvedčenia je uvedený nasledovný text)
Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 16 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov na základe vzdelania oprávnený na:
· vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb.
Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 2 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený na:
a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií,
b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie,
e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
f)  vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,
g) vykonávanie stavebného dozoru.

-------------------------------------------------------------

Podľa § 5 ods. 1b) bod 1
I1 (označenie na osvedčení a pečiatke) - Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb

(na zadnej strane osvedčenia je uvedený nasledovný text)
Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 3 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený:
a) na vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb.
Držiteľ tohto osvedčenia podľa § 5 ods. 6 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ďalej:
a) vypracúva odborné posudky a odhady,
b) vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

---------------------------------------------------------

Podľa § 5 ods. 1b) bod 2
I2 (označenie na osvedčení a pečiatke) - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb

(na zadnej strane osvedčenia je uvedený nasledovný text)
Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 3 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený:
a) na vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií inžinierskych stavieb.
Držiteľ tohto osvedčenia podľa § 5 ods. 6 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ďalej:
a) vypracúva odborné posudky a odhady,
b) vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

---------------------------------------------------------

Podľa § 5 ods. 1b) bod 3
I3 (označenie na osvedčení a pečiatke) - Inžinier pre statiku stavieb

(na zadnej strane osvedčenia je uvedený nasledovný text)
Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 4 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený na vykonávanie odborných činností vo výstavbe vyhradených statikovi stavby podľa všeobecných predpisov, najmä na:
a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb,
b) overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb,
c) vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky a
d) technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb.
Držiteľ tohto osvedčenia podľa § 5 ods. 6 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ďalej:
a) vypracúva odborné posudky a odhady,
b) vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

---------------------------------------------------------

Podľa § 5 ods. 1b) bod 4
I4 (označenie na osvedčení a pečiatke) - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

(na zadnej strane osvedčenia je uvedený nasledovný text)
Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 5 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený na:
a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb,
b) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
c) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie a
d) poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb.
Držiteľ tohto osvedčenia podľa § 5 ods. 6 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ďalej:
a) vypracúva odborné posudky a odhady,
b) vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

 

Členenie kategorizácie autorizovaných stavebných inžinierov
formát súboru XLS, 28kB
>>> stiahni dokumentPrint | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';